Course syllabus PHD_M095_N - Fyzikálne metódy merania (TF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu:
PHD_M095_N
Názov predmetu:
Fyzikálne metódy merania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester:
dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia seminárnej práce za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o moderných fyzikálnych metódach merania, skúmania a skúšania materiálov, získa poznatky o fyzikálnych princípoch jednotlivých metód. Po absolvovaní predmetu je študent schopný hodnotiť metódy experimentov a výsledky experimentov. Je schopný zvoliť vhodné metódy merania fyzikálnych veličín, resp. metódy skúmania a skúšania materiálov.
Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky v praxi, dokáže zvoliť vhodnú meraciu techniku, resp. metódy skúmania, analyzovať presnosť merania a interpretovať výsledky merania.
Stručná osnova predmetu:
Experiment a metodika. Klasifikácia fyzikálnych metód merania a skúšania. Fyzikálne princípy vybraných metód. Metódy merania fyzikálnych veličín. Fyzikálne metódy vyhodnotenia experimentu. Matematické metódy vyhodnotenia experimentu. Štatistické metódy vyhodnotenia experimentu.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Brož, J. a kol.: Základy fyzikálních měření I.
Šimek, T.- Vacek, J.: Excel. Učebnice pro pokročilé

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A
B
C
D
EFX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %0 %
Vyučujúci : doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
27. 2. 2018
Schválil:
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 27. 02. 2018.

Type of output: