Sylabus predmetu T15-0072-B - Technická mechanika (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.Prednáška č.1: Hmotný bod. Dokonale tuhé teleso. Sila ako vektor. Zložky sily. Druhy síl. Dvojica síl. Sila a dvojica. Axiómy a princípy statiky. Väzby telesa - plošná väzba, krivková a bodová väzba. (dotácia 2/2)
 
a.Cvičenie č.1: Skladanie dvoch síl. Rozklad sily. Dvojica síl a ich skladanie v rovine, v rovinách
       rovnobežných a rôznobežných. Rovnováha troch síl v rovine. Sily na spoločnej
       nositeľke -- riešenie rovnováhy.

2.Prednáška č.2: Rovinné sústavy síl. Výsledné nahradenie a podmienky rovnováhy. Centrálna sústava síl. Všeobecná rovinná sústava síl. Culmanova úloha. (dotácia 2/2)
 
a.Cvičenie č.2: Rovnováha bodu. Rovnováha telesa v rovine -- určovanie reakcií vo väzbách, výpočtom a graficky. Culmanova úloha.

3.Prednáška č.3: Rovnováha telesa v rovine. Teleso viazané v jednej krivkovej a v jednej plošnej väzbe, v troch plošných väzbách. Rovinné sústavy telies nepohyblivé a mechanizmy. (dotácia 2/2)
 
a.Cvičenie č.3: Trojčlenné, nepohyblivé sústavy telies v rovine -- určovanie väzbových reakcií grafickými metódami. Štvorčlenné mechanizmy -- určovanie väzbových reakcií grafickými metódami, rovnovážne sily.

4.Prednáška č.4: Prútové sústavy. Výpočtové a grafické riešenie prútových sústav. Úvod do priestorových sústav síl. Ťažisko rovinných útvarov. (dotácia 2/2)
 
a.Cvičenie č.4: Riešenie väzbových reakcií v nepohyblivých sústavách (max. trojčlenných) a väzbových reakcií, ako aj rovnovážnych síl v mechanizmoch (max. štvorčlenných). Riešenie jednoduchej prútovej sústavy.

5.Prednáška č.5: Úvod do rovnováhy, bodu a telesa v priestore. Reálne väzby. Plošná väzba, krivková väzba s uvažovaním odporov. Odvaľovanie dokonale tuhých telies. (dotácia 2/2)
 
a.Cvičenie č.5: Rovnováha rovinného telesa viazaného v reálnych väzbách -- trenie šmykové a čapové. Odvaľovanie dokonalo tuhých telies -- stanovenie podmienok pre odvaľovanie dokonale tuhého kolesa.

6.Prednáška č.6: Kinematika bodu. Rýchlosť a zrýchlenie. Pohyb s konštantným zrýchlením. Kinematika rovinného telesa. Posuvný (translačný) pohyb telesa. Rotačný pohyb telesa okolo stálej osi -- uhlová rýchlosť a uhlové zrýchlenie. Zrýchlenie bodu rotujúceho telesa. (dotácia 2/2)
 
a.Cvičenie č.6:Pohyb bodu s konštantným zrýchlením -- pohyby priamočiare. Rotačný pohyb bodu -- grafické znázornenie rýchlosti a zrýchlení. Využitie geometrie mechanizmov na určovanie pólov pohybu.

7.Prednáška č.7: Všeobecný rovinný pohyb telesa. Kinematická geometria -- pól pohybu. Riešenie rýchlostí a zrýchlení bodov telesa. Základný rozklad pohybu. Podmienka tuhej úsečky. (dotácia 2/2)
 
a.Cvičenie č.7: Grafická konštrukcia rýchlostí bodov členov mechanizmu metódou tuhej úsečky. Riešenie rýchlostí a zrýchlení metódou základného rozkladu pohybu.

8.Prednáška č.8: Súčasný pohyb bodu a telesa v rovine. Metóda Coriolisova -- rýchlosti a zrýchlenia. Úvod do kinematickej analýzy mechanizmov -- analytické metódy. (dotácia 2/2)
 
a.Cvičenie č.8:Riešenie rýchlostí a zrýchlení jednoduchých kĺbových mechanizmov. Rýchlosti a zrýchlenia v jednoduchých kulisových mechanizmoch.

9.Prednáška č.9: Mechanizmy s ozubenými kolesami. Predlohy a planétové súkolesia. Kinematika čelného a kužeľového diferenciálu. (dotácia 2/2)
 
a.Cvičenie č.9: Prevod v čelných ozubených kolesách. Predlohové súkolesia. Epicyklické rovinné mechanizmy -- metóda zastavenia nosiča satelitov a aplikácie.

10.Prednáška č.10: Vektorová dynamika hmotného bodu. Pohybová rovnica, jej zostavenie a riešenie. Hybnosť a impulz. Moment hybnosti. Kinetická energia hmotného bodu. Integračné princípy. Zákon o zachovaní mechanickej energie. (dotácia 2/2)
 
a.Cvičenie č.10: Pohyb hmotného bodu. Zostavenie a riešenie pohybovej rovnice. Zákon o zachovaní mechanickej energie.

11.Prednáška č.11: Dynamika dokonale tuhého telesa v rovine. Posuvný pohyb telesa, rotačný pohyb telesa okolo stálej osi. Pohybové rovnice a kinetická energia. Momenty zotrvačnosti. Všeobecný rovinný pohyb telesa. Pohybové rovnice a kinetická energia. (dotácia 2/2)
 
a.Cvičenie č.11: Pohybová rovnica telesa rotujúceho okolo stálej osi -- jej zostavenie a riešenie. Kinetická energia tohto telesa. Všeobecný rovinný pohyb telesa -- pohybové rovnice a kinetická energia.

12.Prednáška č.12: Dynamika rovinných sústav telies. Metóda uvoľňovania. Metóda redukcie. Pohybová rovnica a kinetická energia sústavy. (dotácia 2/2)
 
a.Cvičenie č.12: Riešenie jednoduchých, maximálne trojčlenných sústav telies, metódou uvoľňovania. Zostavenie pohybovej rovnice a riešenie kinetickej energie sústavy.

13.Prednáška č.13: Mechanické kmitanie. Pohyb harmonický -- pohybová rovnica, frekvencia a perióda pohybu. Vynútený kmitavý pohyb s jedným stupňom voľnosti, bez tlmenia. Rezonancia. (dotácia 2/2)
 
a.Cvičenie č.13: Riešenie sústav telies. Jednoduché príklady o harmonickom pohybe a ukážka z vynúteného kmitavého pohybu netlmeného.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 16. 01. 2020.

Typ výstupu: