Sylabus predmetu T15-0117-I - Mechanizácia ochrany a výživy rastlín (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0117-I
Názov predmetu: Mechanizácia ochrany a výživy rastlín
Stupeň štúdia: 2.
Garant: prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 1/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prezenčná 1/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Prezenčná 13/26 (počet hodín prednášok za semester / počet hodín cvičení za semester)
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra študenti prezentujú semestrálne práce. Skúška je 100 bodová. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti z oblasti konštrukcie, technológii práce a nastavenia strojov a zariadení používaných pri chemickej ochrane a hnojení rastlín.
Vzdelávacie výsledky - Je schopný racionálne navrhovať vhodné mechanizačné prostriedky pre zabezpečenie poľnohospodárskej výroby. Dokáže pomocou matematicko-štatistických metód navrhovať vhodnú skladbu strojov.

 
Stručná osnova predmetu:
Technológie chemickej a fyzikálnej ochrany rastlín. Pozemné stroje na chemickú ochranu rastlín: postrekovač, rosič, zahmlievač - konštrukcia, činnosť, nastavovanie mernej dávky, skúšanie kvality práce. Automatizačné prvky na postrekovačoch. Aplikácia veľmi nízkych dávok. Stroje na manipuláciu a aplikáciu tuhých a kvapalných organických i priemyselných hnojív, nastavovanie mernej dávky, kontrola kvality práce. Bezpečnosť pri práci. Ochrana pracovného a životného prostredia. Ekonomické aspekty využívania služieb v mechanizácii ochrany a výživy rastlín.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FINDURA, P. -- JOBBÁGY, J. -- VOZÁROVÁ, V. -- BOŽIKOVÁ, M. -- KOVALYŠYN, S J. Stroje pre rastlinnú výrobu: technika pre chemickú ochranu rastlín a zavlažovanie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 113 s. ISBN 978-80-552-1124-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
0 %0 %100,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: