Sylabus predmetu T15-0117-I - Mechanizácia ochrany a výživy rastlín (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Spôsoby ochrany rastlín. Rozdelenie strojov
b.Cvičenie: Úvod. Význam a spôsoby ochrany rastlín. Rozdelenie strojov na ochranu a výživu rastlín. Zadanie samostatnej práci študentom

2.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Technické prostriedky na mechanickú ochranu rastlín (1)
b.Cvičenie: Stroje na mechanickú ochranu rastlín. Plečka. Nastavenie a kontrola nastavenia plečky. Ostatné spôsoby fyzikálnej ochrany rastlín

3.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Technické prostriedky na mechanickú ochranu rastlín (2)
b.Cvičenie: Nastavenie mernej dávky hnojenia rozhadzovača tuhých organických hnojív. Stroje na aplikáciu kvapalných organických hnojív. Vlastností hnojovice, močovky. Základná konštrukcia fekálnej cisterny. Nastavenie mernej dávky. Kontrola kvality práce.

4.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Stroje a zariadenia na dezinfekciu a sterilizáciu pôdy. Zariadenia na morenie osív.
b.Cvičenie: Nastavenie mernej dávky hnojenia. Vzťah medzi dávkou a pracovnou rýchlosťou. Aplikácia hnojiva do riadkov. Konštrukcia odstredivého a pneumatického rozhadzovača.

5.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Vlastností hnojív z hľadiska ich strojovej aplikácie. Rozdelenie strojov na aplikáciu tekutých a tuhých organických a priemyselných hnojív. Význam kvalitnej aplikácie hnojív: vplyv na úrodu, kvalitu produktu, životné prostredie.
b.Cvičenie: Nastavenie mernej dávky hnojenia rozhadzovača tuhých priemyselných hnojív. Praktické testovanie rozhadzovača. Kontrola kvality práce (meranie + výpočet).Stroje na aplikáciu kvapalných priemyselných hnojív.

6.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Základná konštrukcia rozhadzovačov. Systémy dávkovania hnojiva. Technológia práce stroja
b.Cvičenie: Kontrola samostatnej práce študentov. Postrekovač, rosič, zahmlievač, ručný postrekovač. Vlastnosti pesticídov. Spôsoby prípravy kvapalných chemikálií. Stroje na prípravu kvapalných chemikálií

7.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Stroje na aplikáciu organického tuhého a kvapalného hnoja
b.Cvičenie: Používané aplikátory

8.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Metodika kontroly kvality práce strojov na aplikáciu priemyselných a organických hnojív
b.Cvičenie: Praktické nastavenie postrekovača na mernú dávku postreku.

9.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Základné konštrukčné prvky a technológia práce strojov na aplikáciu kvapalných ochranných prostriedkov (postrekovače, rosiče a zahmlievače)
b.Cvičenie: Praktické stanovenie výšky dýzy nad ošetrovanou plochou. Praktické testovanie postrekovača na mernú dávku postreku. Meranie + výpočet

10.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Nastavovacie parametre strojov: postrekovač, rosič a zahmlievač - na aplikáciu kvapalných ochranných prostriedkov
b.Cvičenie: Technika práce pri pozemnej ochrane kultúr. Údržba a uskladnenie strojov na chemickú ochranu rastlín. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s pesticídmi. Zneškodňovanie kontaminovaných obalov a neupotrebených pesticídov.

11.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Automatizačné a kontrolné systémy na postrekovačoch.
b.Cvičenie: Mechanizovaná aplikácia nízkych a veľmi nízkych dávok kvapalných pesticídov.

12.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Stroje na aplikáciu chemických tuhých ochranných látok. Metodika kontroly kvality práce strojov na chemickú ochranu rastlín.
b.Cvičenie: Letecká aplikácia kvapalných a tuhých ochranných látok. Zvláštností leteckej aplikácie. Používané aplikátory. Letecká aplikácia kvapalných a tuhých priemyselných hnojív. Plnenie lietadla. Nastavenie mernej dávky. Kontrola kvality práce. Kontrola samostatnej práce študentov

13.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Nové prvky strojov na aplikáciu hnojív a pesticídov.
b.Cvičenie: Kontrola samostatnej práce študentov.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: