Sylabus predmetu T15-0125-I - Regionálna bioenergetika (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0125-I
Názov predmetu: Regionálna bioenergetika
Stupeň štúdia: 2.
Garant: doc. Ing. Juraj Maga, Dr.
Garantujúce pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Odporúčaný semester: obchodovanie a podnikanie s technikou - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 26 hodín
Cvičenia 26 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 30 hodín
individuálna práca 48 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca, semestrálny projekt
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky o obnoviteľných energetických zdrojoch na bližšie stanovenom území - regióne.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet poskytuje základné poznatky z problematiky obnoviteľných zdrojov energie. Dominuje biomasa ako energetický zdroj v regióne. Preberajú sa predpoklady rozvoja regionálnej bioenergetiky po stránke technickej a technologickej.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. Zelená energia, riešenie pre budúcnosť, MAGA, J. a kol., 2010
2. Využitie rastlinnej a drevnej biomasy na výrobu tepla, MAGA, J. a kol., 2010
3. Komplexný model využitia biomasy na energetické účely, MAGA, J. a kol. 2008
4.Mechanizácia výroby a využitia biomasy, PISZCZALKA, J. - MAGA, J., 2006;
5.Biomasa ako zdroj obnoviteľnej energie, MAGA, J. - PISZCZALKA, J., 2006;
6.Hančarova D.: Rostlinné oleje jako palivo pro spalovací motory. Praha: Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství, 1992.
7.Křepelka V.: Využití bioetanolu jako paliva v zemědělství, Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997, ISBN: 80-86153-34-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 66

ABCDEFX
3,0 %16,7 %18,2 %27,3 %34,8 %0 %
Vyučujúci : Ing. Miroslav Macák, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Juraj Maga, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: