Sylabus predmetu T15-0125-I - Regionálna bioenergetika (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Energia, jej formy a premeny. Energetické suroviny a bezpečnosť štátu.
b.Cvičenie: Úvod. Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie. Zadanie samostatnych prác študentom

2.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Zdroje biomasy na energetické využitie. Odpadová biomasa, zdroje v poľnohospodárstve a lesníctve. Vlastnosti energetickej biomasy.
b.Cvičenie: Energetické využitie biomasy. Analýza súčasného stavu a možnosti využitia zdrojov a podmienok vidieckeho priestoru Slovenska na energetické účely. Energetická výťažnosť biopalív.

3.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Účelové plantáže energetickej fytomasy. Plodiny a dreviny na výrobu energetickej biomasy.
b.Cvičenie: Technika na zakladanie plantáži a ošetrovanie energetických poľných plodín.

4.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Technika na zakladanie a ošetrovanie plantáží rýchlo rastúcich drevín (RRD). Stroje na ošetrovanie a zber energetickej fytomasy.
b.Cvičenie: Pozberové ošetrenie energetickej fytomasy.

5.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Stroje a zberové technológie dendromasy.
b.Cvičenie: Pozberové ošetrenie energetickej dendromasy.

6.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Plynné biopalivá v regiónoch. Anaeróbna digestia. Splynovanie. Suroviny. Bioplynové stanice.
b.Cvičenie: Termálne využitie biomasy v regiónoch. Biomasa ako palivo na výrobu tepla.

7.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Výroba tvarovaných palív.
b.Cvičenie: Exkurzia na bioplynovú stanicu.

8.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Kvapalné biopalivá v regiónoch. Biomasa na výrobu tekutých biopalív.
b.Cvičenie: Zjednodušený výpočet množstva vyrobeného bioplynu. Náhrada zemného plynu biometánom.

9.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Technické predpoklady rozvoja regionálnej bioenergetiky
b.Cvičenie: Výroba bionafty. Kontrola samostatných prác študentov

10.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Úprava pozemku po ťažbe drevín. Za a proti obnoviteľným zdrojom energie
b.Cvičenie: Výroba elektrickej energie z biomasy v podmienkach regiónov

11.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Ekonomické a ekologické aspekty pestovania biomasy na výrobu biopalív. Podpora bioenergetiky vidieka.
b.Cvičenie: Stabilita v bioenergetike. Cenová politika. Konkurencieschopnosť biopalív. Ekonomika biopalív v doprave.

12.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Energetické samozásobovanie vidieka. Drobné rozptýlené energetické systémy
b.Cvičenie: Kontrola samostatných prác študentov. Vodík ako palivo vo vidieckej energetike.

13.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Budúcnosť regionálnej bioenergetiky. Klaster.
b.Cvičenie: Kontrola samostatných prác študentov.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: