Sylabus predmetu T15-0113-I - Bioenergetika (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Obnoviteľné zdroje energie
b.Cvičenie: Úvod do štúdia. Energetické zdroje - klasifikácia a výklad pojmov. Vývoj spotreby primárnych zdrojov (uhlie, ropa, zemný plyn, elektrická energia). Obnoviteľné zdroje energie (OZE): vodná, veterná, geotermálna, slnečná energia, Využívanie alternatívnych zdrojov energie v súčasnosti. Základné pojmy: bionafta, bioplyn, bioalkoholy,...

2.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Energia, jej formy a premeny
b.Cvičenie: Biomasa. Poľnohospodárska fytomasa. Zdroje energetickej biomasy. Zadanie samostatnej práce študentom.

3.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Energia biomasy
b.Cvičenie: Zušľachťovanie a konverzia biomasy (fytomasy a dendromasy) používanej na energetické účely. Príjem, doprava, čistenie, šrotovanie, štiepkovanie, lisovanie, dávkovanie komponentov a miešanie.

4.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Plodiny vhodné pre energetiku - I.
b.Cvičenie: Biomasa vhodná na výrobu tuhých palív (slama, seno, zrno, kusové drevo): štiepky, pelety, brikety.

5.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Plodiny vhodné pre energetiku - II.
b.Cvičenie: Biomasa vhodná na výrobu tekutých palív (repka, zrno obilnín, zemiaky, cukrová repa, topinambur). Základná charakteristika palív: rastlinných olejov, bioetanolu, biometanolu a bionafty.

6.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Technické prostriedky na pestovanie a zber energetických plodín
b.Cvičenie: Biomasa vhodná na výrobu bioplynu (maštaľný hnoj, siláž, senáž, bioodpady a iné).

7.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Technické prostriedky na pozberovú úpravu energetických plodín
b.Cvičenie: Stroje a zariadenia na výrobu tepelnej, mechanickej a elektrickej energie.

8.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Palivá z biomasy
b.Cvičenie: Technologické systémy a zariadenia na výrobu tuhých biopalív. (Praktické cvičenie)

9.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Technicko-energetické aspekty výroby tepelnej energie z biomasy
b.Cvičenie: Technologické systémy a zariadenia na výrobu tekutých biopalív na báze oleja.

10.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Technicko-energetické aspekty výroby elektrickej energie z biomasy
b.Cvičenie: Technologické systémy a zariadenia na výrobu tekutých biopalív na báze alkoholu.

11.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Utilizácia a využitie zvyškov vznikajúcich pri potravinárskej a poľnohospodárskej výrobe
b.Cvičenie: Technologické systémy, konštrukcia a teoretické zdôvodnenie zariadení na výrobu plynných biopalív.

12.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Harmonizácia systémov využívania biomasy s krajinami EÚ
b.Cvičenie: Spracovanie a využitie zvyškov vznikajúcich pri výrobe biopalív. Kontrola študentských prác.

13.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Perspektívy využívania OZE
b.Cvičenie: Kontrola študentských prác.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: