Sylabus predmetu T15-0113-I - Bioenergetika (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0113-I
Názov predmetu: Bioenergetika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: technika pre biosystémy - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Semestrálna práca
Výsledky vzdelávania:
Študent získa nové poznatky o možnosťiach využitia biomasy na energetické účely, výrobe tuhých, plynných a kvapalných palív z biomasy.
Stručná osnova predmetu:
Obnoviteľné formy energie. Vlastnosti biomasy a jej využitie. Plodiny pre výrobu fytomasy. Zušlachťovanie biomasy používanej na výrobu biopaliva. Výroba tuhých palív z biomasy - štiepky, pelety. Výroba plynných palív z biomasy splynovaním a anaeróbnym vyhnívaním - drevný plyn, bioplyn. Výroba kvapalných palív z biomasy - bionafta, bioalkoholy. Energetická hodnota biomasy. Výroba mechanickej, tepelnej, a elektrickej energie z biomasy. Trendy vo využívaní biopalív -kogenerácia, palivový článok,...
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. Bioenergetika zelená energia, PISZCZALKA, J. - JOBBÁGY, J., 2011
2.Biomasa ako zdroj obnoviteľnej energie, MAGA, J. - PISZCZALKA, J., 2006;
3. Mechanizácia výroby a využitia biomasy, PISZCZALKA, J. - MAGA, J., 2006;
4.Hančarova D.: Rostlinné oleje jako palivo pro spalovací motory. Praha: Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství, 1992.
5.Křepelka V.: Využití bioetanolu jako paliva v zemědělství, Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997, ISBN: 80-86153-34-7.
6. www stránky s kľúčovými slovami. bioenergy, renewable energy sources, biomass

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 45

ABCDEFX
11,1 %11,1 %44,4 %24,4 %9,0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Juraj Maga, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Juraj Maga, Dr. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: