Sylabus predmetu T15-0136-I - Technika pre zavlažovanie a odvodňovanie (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0136-I
Názov predmetu: Technika pre zavlažovanie a odvodňovanie
Stupeň štúdia: 2.
Garant: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Odporúčaný semester: poľnohospodárska technika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prezenčná 2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Prezenčná 26/26 (počet hodín prednášok za semester / počet hodín cvičení za semester)
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú zadávané seminárne práce. V závere semestra študenti aktívne odprezentujú vypracované témy. Záverečná písomná skúška bude za 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o jednotlivých spôsoboch realizácie zúrodňovacích prác, oboznámi sa s technologickými, konštrukčnými poznatkami zemných a závlahových strojov. Pochopí vzťah medzi základnými agrofyzikálnymi vlastnosťami pôdy, rastliny a spôsobom nasadenia príslušnej techniky. Absolvent predmetu je schopný vypočítať potrebu strojov a ich optimálne nasadenie do výrobného procesu. Absolvent dokáže navrhnúť konkrétny závlahový stroj do poľných podmienok a dokáže stanoviť závlahové množstvo a závlahovú dávku.
 
Stručná osnova predmetu:
Technológia a mechanizácia regulácie vodného režimu. Základy a princípy odvodňovania. Odvodňovanie drenážou. Odvodňovanie priekopou. Zariadenia na odvodňovanie. Spôsoby a druhy závlah. Mechanizácia zavlažovania. Pásové zavlažovače. Širokozáberové zavlažovače. Úsporné technológie závlah. Údržba melioračných zariadení. Rekultivačné zásahy. Energetické zdroje pre závlahu. Ekonomická efektívnosť závlah.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JOBBÁGY, J. -- KRIŠTOF, K. -- BÁREK, V. Meliorácie v poľnohospodárstve: vlastnosti pôdy, odvodňovanie a zavlažovanie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. 253 s. ISBN 978-80-552-1676-8.
SIMONÍK, J. -- RŮŽIČKA, M. -- JOBBÁGY, J. Stroje pre zemné a melioračné práce. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 202 s. ISBN 978-80-552-0251-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 104

ABCDEFX
3,8 %18,3 %39,4 %25,0 %12,5 %1,0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: