Sylabus predmetu T15-0136-I - Technika pre zavlažovanie a odvodňovanie (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.Úvod do premetu (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Mechanizácia zemných a melioračných prác. Rozdelenie mechanizačných prostriedkov. STN 733050 --zemné práce.
b.Cvičenie:Úvod -- náplň cvičení, organizácia výučby, materiálne vybavenie, podmienky udelenia zápočtu, literatúra, bezpečnosť práce, úvod do geodézie, jednotky mier, meranie uhlov.

2.Etapy v riadení meliorácií. (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Odvodňovanie poľnohospodárskej pôdy. Charakteristika a rozdelenie. Rúková, dvojetážová, krtičia a vertikálna drenáž.
b.Cvičenie: Meranie dĺžok, priame, nepriame, Zásady merania dĺžok pásmom, Nitkové diaľkomery, Určovanie plôch zemných prác, Výškové meranie -- geometrická nivelácia, Nivelačné pomôcky.

3.Odvodňovanie (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Odvodňovacia kostra a odvodňovací detail. Dimenzovanie odvodňovacieho kanála. Drenážne odvodnenie -- dimenzovanie drénov.
b.Cvičenie: Odvodňovanie -- snímky prvá polovica. Základy odvodňovania. Rozdelenia.

4.Základy geodézie. (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Základy geodézie, tachymetria, nivelácia.
b.Cvičenie: Odvodňovanie -- snímky druhá polovica.

5.Zavlažovanie -- technológia a mechanizácia (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Úvod do problematiky. Zrážky, vplyv závlah, druhy a spôsoby závlah.
b.Cvičenie: Odvodňovanie video - ukážka.

6.Riadenie závlahových režimov (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Stanovenie potreby vlahy pre rastliny. Riadenie závlahových režimov. Hydrolimity. Stanovenie vlhkosti pôdy. Závlahová dávka a závlahové množstvo.
b.Cvičenie: Odvodňovanie -- riešenie príkladov.

7.Hlavné a podrobné závlahové zariadenie (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Hlavné a podrobné závlahové zariadenie (Závlahová kostra a závlahový detail). Klasifikácia závlahovej techniky. Postrekovače, impulzná závlaha.
b.Cvičenie: Závlahy 1 -- obrázky prvá polovica. Charakteristika závlah. Rozdelenia. Charakteristika závlahového detailu.

8.Pásové zavlažovače, Širokozáberové zavlažovače (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Pásové zavlažovače, Širokozáberové zavlažovače
b.Cvičenie: Závlahy 2 -- obrázky druhá polovica. Charakteristika ostatných závlahových detailov.

9.Automatizácia prevádzky závlah (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Automatizácia prevádzky závlah. Kvalita zavlažovania.
b.Cvičenie: Závlahy video-ukážka. Prvá časť.

10.Klasifikácia zemných strojov. Drenážne ryhovače. (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Klasifikácia zemných strojov. Drenážne ryhovače.
b.Cvičenie: Závlahy -- príklady.

11.Rýpadlá, rozdelenie rýpadiel (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Rýpadlá, rozdelenie rýpadiel, lopatové. Výkonnosť a stabilita
b.Cvičenie: Závlahy video-ukážka. Druhá časť.

12.Stroje na údržbu melioračných zariadení. (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Stroje na údržbu melioračných zariadení.
b.Cvičenie: Vlastnosti pôdy. Prezentácie študentských prác.

13.Stroje na ťažbu a rozpojovanie zemín. (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška:Stroje na ťažbu a rozpojovanie zemín.
b.Cvičenie: Prezentácie študentských prác, zápočty.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: