Sylabus predmetu T15-0139-B - Technika v biosystémoch (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0139-B
Názov predmetu: Technika v biosystémoch
Stupeň štúdia: 1.
Garant: doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Odporúčaný semester: obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 3. semester
technika pre odpadové hospodárstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
prevádzka dopravných a manipulačných strojov - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 26 hodín
Cvičenia 26 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 10 hodín
semestrálna práca 30 hodín
individuálna práca 38 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná, denná kombinovaná
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežná kontrola prípravy na cvičenia. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Predmet poskytuje znalosti o konštrukcií, technológiách práce, spôsobov nastavovania a obsluhy techniky využívanej v poľnohospodárskej rastlinnej výrobe z hľadiska konštrukčných prvkov a základných princípov práce strojov.
Vzdelávacie výsledky- absolvent predmetu je schopný aplikovať svoje znalosti na produkcií, výrobe a spracovaní biologických materiálov z hľadiska ,kvantity práce a jej vplyv na pracovné a životné prostredie v konkrétnych pracovných podmienkach.
 
Stručná osnova predmetu:
Technika pre základné a predsejbové obrábanie pôdy, hnojenie, sejbu a sadenie, ošetrovanie rastlín a chemickú ochranu. Technika na zber obilnín, strukovín, krmovín a okopanín. Technika na pozberovú úpravu produktov a zber špeciálnych plodín. Technika na sušenie a kompostovanie. Princíp práce hlavných funkčných častí strojov, nastavenie činnosti pracovných ústrojenstiev na kvalitu práce. Zostavovanie poľnohospodárskych súprav a technologických liniek. Bezpečnosť práce so strojmi.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PÁLTIK, J. -- FINDURA, P. -- POLC, M. Stroje pre rastlinnú výrobu: obrábanie pôdy, sejba. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 241 s. ISBN 80-8069-547-4.
PÁLTIK, J. -- FINDURA, P. -- POLC, M. Stroje pre rastlinnú výrobu: obrábanie pôdy, sejba. 1. vyd. v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003. 241 s. ISBN 80-8069-200-9.
ANGELOVIČ, M. -- JOBBÁGY, J. -- FINDURA, P. Technika v biosystémoch. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 203 s. ISBN 978-80-552-1391-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 350

ABCDEFX
5,4 %18,6 %31,7 %28,0 %16,3 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Marek Angelovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Michal Angelovič, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (cvičiaci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 8. 8. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 08. 08. 2019.

Typ výstupu: