Sylabus predmetu Z15-0048-I - Ekologické aspekty vodného hospodárstva (FZKI - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0048-I
Názov predmetu: Ekologické aspekty vodného hospodárstva
Stupeň štúdia: 2.
Garant: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 1/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 13 hodín
Cvičenia 26 hodín
individuálna práca 65 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná, denná kombinovaná
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie zadaní - praktických aj teoretických, riešených počas semestra.

Zápočet: vypracované zadania, semestrálna práca

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie súvislostiam medzi ekologickou a fyzikálno-chemickou kvalitou povrchových vôd, typológii útvarov povrchových vôd. Absolvent predmetu dokáže riešiť hodnotenie kvality vôd a ich monitoring. Absolvent sa naučí riešiť nové hodnotenie kvality vôd v súvislosti s novými Plánmi manažmentu povodí. Absolvent dokáže aplikovať poznatky a schopnosti potrebné pre posúdenie vplyvu vodných stavieb na životné prostredie, hodnotenie kvality a kvantity povrchových a podzemných vôd, havárii na tokoch, a taktiež o požiadavkách na hodnotenie vodných útvarov z zmysle Rámcovej smernice o vodách.
 
Stručná osnova predmetu:
Rámcová smernica o vodách a spôsoby hodnotenia kvality povrchových vôd. Typológia povrchových vôd. Hodnotenie kvality vôd podľa biologických zložiek. Význam monitoringu a hodnotenie výsledkov. Vplyv vodných stavieb na životné prostredie, kladné a záporné vplyvy, možnosti eliminácie záporných vplyvov. Vplyvy vodných stavieb na životné prostredie počas ich výstavby a prevádzky. Hodnotenie kvality povrchových a podzemných vôd v zmysle RSV. Znečistenie povrchových vôd - druhy, zdroje znečistenia, ich eliminácia, hodnotenie druhov a kontrola znečistenia. Samočistenie povrchových vôd - procesy, faktory. Čistota vôd vo vodných nádržiach - zdroje znečistenia, vývoj kvality vôd, modelovanie čistoty a vplyvu jednotlivých prvkov. Čistota podzemných vôd - zdroje znečistenia a spôsoby zlepšovania kvality. Havarijné stavy v čistote vôd.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Heteša, Sukop : Ekologia vodního prostředí, VŠZ Brno, 1994
Sládečková, Sládeček: Hydrobiologie, ČVUT Praha, 1997

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 49

ABCDEFX
20,4 %12,2 %32,7 %20,4 %14,3 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 8. 3. 2018


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 08. 03. 2018.

Typ výstupu: