Sylabus predmetu Z15-0048-I - Ekologické aspekty vodného hospodárstva (FZKI - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.Bilancia vody (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Nepárny týždeň
b.Cvičenie: Osobný vplyv na kolobeh vody

2.Kvalita vody (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Úvod. Voda ako látka. Hydrosféra Slovenska. Fyzikálne pomery vody, hydrochémia.
b.Cvičenie: Hodnotenie kvality povrchovej vody parametre obsahu kyslíka

3.Kvalita vody (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Nepárny týždeň
b.Cvičenie: Hodnotenie kvality povrchovej vody nutrienty a makroprvky

4.Znečistenie vody (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Znečitenie vôd - druhy, hodnotenie, ovplyvňovanie
b.Cvičenie: Hodnotenie kvality povrchovej vody - látkové bilancie

5.Kvalita vody (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Nepárny týždeň
b.Cvičenie: hodnotenie kvality podzemnej vody

6.Charakteristika vôd (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Ekologická charakteristika stojatých a tečúcich vôd
b.tvrdosť a pH vody - merania a výpočty

7.Hodnotenie vôd (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Nepárny týždeň
b.Cvičenie: Eutrofizácia vôd

8.Trofia vôd (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Trofia, trofológia, Produkcia vo vodách,Faktory znečistenia toku
b.Cvičenie: Celková transportná schopnosť toku

9.Biologická kvalita vôd (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Nepárny týždeň
b.Cvičenie: planktôn - poznávanie

10.Samočistenie vôd (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Samočistiace procesy vo vodách, Triedenie vôd podľa saprobity
b.Saprobita vôd

11.Saprobita vôd (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Nepárny týždeň
b.Výpočet sapróbneho indexu

12.Havárie na tokoch (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Havárie na tokoch a ich likvidácia
b.Poznávanie makrozoobentosu

13.Hodnotenie zadaní (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Nepárny týždeň
b.Hodnotenie spracovaných zadaní


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 15. 01. 2018.

Typ výstupu: