Sylabus predmetu Z15-0048-I - Ekologické aspekty vodného hospodárstva (FZKI - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0048-I
Názov predmetu:
Ekologické aspekty vodného hospodárstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie zadaní - praktických aj teoretických, riešených počas semestra.

Zápočet: vypracované zadania, semestrálna práca

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie súvislostiam medzi ekologickou a fyzikálno-chemickou kvalitou povrchových vôd, typológii útvarov povrchových vôd. Absolvent predmetu dokáže riešiť hodnotenie kvality vôd a ich monitoring. Absolvent sa naučí riešiť nové hodnotenie kvality vôd v súvislosti s novými Plánmi manažmentu povodí. Absolvent dokáže aplikovať poznatky a schopnosti potrebné pre posúdenie vplyvu vodných stavieb na životné prostredie, hodnotenie kvality a kvantity povrchových a podzemných vôd, havárii na tokoch, a taktiež o požiadavkách na hodnotenie vodných útvarov z zmysle Rámcovej smernice o vodách.
Stručná osnova predmetu:
Rámcová smernica o vodách a spôsoby hodnotenia kvality povrchových vôd. Typológia povrchových vôd. Hodnotenie kvality vôd podľa biologických zložiek. Význam monitoringu a hodnotenie výsledkov. Vplyv vodných stavieb na životné prostredie, kladné a záporné vplyvy, možnosti eliminácie záporných vplyvov. Vplyvy vodných stavieb na životné prostredie počas ich výstavby a prevádzky. Hodnotenie kvality povrchových a podzemných vôd v zmysle RSV. Znečistenie povrchových vôd - druhy, zdroje znečistenia, ich eliminácia, hodnotenie druhov a kontrola znečistenia. Samočistenie povrchových vôd - procesy, faktory. Čistota vôd vo vodných nádržiach - zdroje znečistenia, vývoj kvality vôd, modelovanie čistoty a vplyvu jednotlivých prvkov. Čistota podzemných vôd - zdroje znečistenia a spôsoby zlepšovania kvality. Havarijné stavy v čistote vôd.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Heteša, Sukop : Ekologia vodního prostředí, VŠZ Brno, 1994
Sládečková, Sládeček: Hydrobiologie, ČVUT Praha, 1997

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 49

A
B
C
D
E
FX
20,4 %12,2 %
32,7 %
20,4 %14,3 %0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
8. 3. 2018
Schválil:
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 08. 03. 2018.

Typ výstupu: