Sylabus predmetu Z15-0056-B - Ochrana proti prírodným katastrofám (FZKI - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.ÚVOD (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Úvod do problematiky

2.
FORMOVANIE POVRCHOVÉHO ODTOKU VODY Z ÚZEMIA (dotácia 1/1)
 
a.
Prednášky: formovanie povrchového odtoku v povodí toku, povodne - vznik a faktory ovplyvňujúce priebeh povodne.
b.
Cvičenie: povodne - výpočet charakteristík povodňovej vlny.

3.
POVODNE (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Spôsoby ochrany voči povodniam

4.
POVODNE (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Spôsoby ochrany voči povodniam: lesnícke a agrotechnické spôsoby ochrany - cost/ benefit anályza nákladadov a prínosov protipovodňových opatrení
b.
Cvičenie: Vymedzenie záplavových území

5.
VETERNÉ SMRŠTE (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Veterné smršte - mechanizmus vzniku, klasifikácia, opatrenia na elimináciu škôd. Premietanie dokumenmtárneho filmu.

6.
ZEMETRASENIA (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: zemetrasenia - mechanizmus vzniku, klasifikačné stupnice - Richterova, Mercalliho, EMS-98, monitoring, možnosti eliminácie škôd.
b.
Cvičenie: posúdenie hrozby veternej erózie a zamokrenia.

7.
LAVÍNY (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: snehové lavíny - mechanizmus vzniku, opatrenia.

8.
SVAHOVÉ ZOSUVY (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: svahové zosuvy - mechanizmus vzniku, opatrenia.
b.
Cvičenie: posúdenie hrozby svahových zosuvov.

9.
LESNÉ POŽIARE (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: príčiny vzniku a opatrenia.

10.VODNÁ a VETERNÁ ERÓZIA (dotácia 1/0)
 
a.
Prednášky: vodná a veterná erózia - vznik a eliminácia účinkov.

11.
HROZBA ZAMOKRENIA A SUCHA (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: faktory formujúce vznik zamokrenia a sucha, opatreni na elimináciu.
b.
Cvičenie: prezentácia seminárnych prác

12.SOCIÁLNE A TECHNOLOGICKÉ HROZBY (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: sociálne a technologické hrozby - popis, opatrenia na elimináciu vzniku a minimalizáciu škôd.
b.
Cvičenie: prezentácia seminárnych prác

13.
ZÁPOČET (dotácia 1/1)
 
a.
Cvičenie: prezentácia seminárnych prác


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 15. 01. 2018.

Typ výstupu: