Sylabus predmetu Z15-0056-B - Ochrana proti prírodným katastrofám (FZKI - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0056-B
Názov predmetu:
Ochrana proti prírodným katastrofám
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester:
krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: vypracovaná semestrálna práca a zadania

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Získať poznatky o mechanizmoch vzniku, možnostiach predpovedania a opatreniach na minimalizáciu dôsledkov prírodných katastrof.
Stručná osnova predmetu:
Prehľad najväčších prírodných katastrof a ich následky. Situácia pri ohrození prírodnou katastrofou, organizácia ochrany obyvateľstva a povinnosti jednotlivých štátnych organizácií (CO, ASR). Kvantifikovanie škodlivého potenciálu. Príčiny a priebeh zemetrasení. Vznik a rozdelenie povodní a ochrana voči nim. Vznik a rozdelenie snehových lavín a ochrana voči nim. Zosuvy pôdy, ich príčiny a ochrana voči nim. Veterné smršte a ochrana voči nim. Výskyt dlhodobých periód sucha a spôsoby zabezpečovania vody v krízových oblastiach. Katastrofy spôsobené mimozemskými príčinami. Historický prehľad katastrof kozmického pôvodu. Právne predpisy súvisiace s ochranou obyvateľstva pred prírodnými katastrofami.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
HADAČ, E. Ekologické katastrofy. Vydavateľstvo Horizont, Praha 1987. 216 s.
KABINA, P.: Ochrana proti prírodným katastrofám. Učebné texty pre všetky formy vzdelávania. Nitra: SPU 2001. - 82 s. ISBN: 80-7137-898-4
KUKAL, Z. - POŠMOURNÝ, K. Přírodní katastrofy a rizika. Příspěvek geologie k ochraně lidí a krajiny před přírodními katastrofami. Česká geologická služba. MŽP ČR, Edice Planeta 2005 odborný časopis pro životní prostředí
REICHARDT, H. Prírodné katastrofy. Edícia Poznaj svet. Vydavateľstvo Amfora, s.r.o. 1994. 48 s.
ŠIMKO, Š.- BABÍK, J. Hromadné nešťastia, medicína katastrof. Vydavateľstvo Osveta, Martin 1997. ISBN 80-88824-65-6, 248 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 188

ABCD
E
FX
22,9 %
19,1 %
21,3 %
17,0 %
18,6 %
1,1 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Peter Halaj, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
15. 1. 2018
Schválil:
prof. Ing. Peter Halaj, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 15. 01. 2018.

Typ výstupu: