Sylabus predmetu Z15-0182-B - Kurz monitoringu zložiek ŽP (FZKI - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0182-B
Názov predmetu: Kurz monitoringu zložiek ŽP
Stupeň štúdia: 1.
Garant: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Odporúčaný semester: krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 0 hodín
Cvičenia 0 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 26 hodín
Semestrálna práca 10 hodín
Individuálna práca 16 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: zápočet (3 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet - vypracovanie elaborátu s postupmi a výsledkami jednotlivých úloh
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Praktická výučba študentov špecifických a laboratórnych prác v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, hodnotenia kvality životného prostredia. Absolvent predmetu porozumie základným meraniam a nadobudne vedomosti pre praktické merania a určovania vybraných základných ukazovateľov kvality a kvantity vody, zloženia odpadu, kvality odpadu, zložiek ovzdušia.
 
Stručná osnova predmetu:
Praktické meranie a určovanie vybraných ukazovateľov kvality vody (pH, TDS, vodivosť, ortofosforečnany, dusičnany, zákal a pod.), zisťovanie hĺbky hladiny vody v studni alebo vo vrte, zisťovanie zloženia odpadu a kvality kompostu (pH, vlhkosť, spáliteľné látky), zisťovanie zložiek ovzdušia.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 60

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Viliam Bárek, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Anna Báreková, PhD. (cvičiaci)
Ing. Jakub Fuska, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (cvičiaci)
Ing. Tatiana Kaletová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP (cvičiaci)
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. (cvičiaci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 14. 2. 2018


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 14. 02. 2018.

Typ výstupu: