Sylabus predmetu Z15-0186-B - Udržateľné vodné hospodárstvo (FZKI - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Princípy pre trvale udržateľný rozvoj.
Normy a predpisy v riadení zdrojov a kvality vody.
Voda v prírode, vodné zdroje.
Princípy udržateľnosti prírodných zdrojov a vodné hospodárstvo.
Vodné zdroje - Povrchová voda. Podzemná voda, zrážkové vody, odpadové vody.
Používanie a hospodárenie s vodou v poľnohospodárstve.
Používanie a hospodárenie s vodou v obciach.
Používanie a hospodárenie s vodou v priemysle.
Vodné hospodárstvo riek a nádrží.
Bilancie vodných zdrojov na medzinárodnej úrovni povodí riek, na území štátov, regiónov a obce.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 15. 01. 2018.

Typ výstupu: