Course syllabus Z15-0059-I - Projektovanie malých čistiarní odpadových vôd (FZKI - LS 2018/2019)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.Miesto malých ČOV v infraštruktúre obce (dotácia 0/1)
2.Legislatíva SR o projektovaní malých ČOV (dotácia 0/1)
3.Určenie prítoku odpadových vôd do ČOV (dotácia 0/1)
4.STN pre domové čistiarne odpadových vôd (dotácia 0/1)
5.STN pre ČOV nad 500 obyvateľov (dotácia 0/1)
6.STN o projektovaní malých ČOV nad 2000 obyvateľov (dotácia 0/1)
7.Návrh mechanickej časti ČOV - hrablice a lapače piesku (dotácia 0/1)
8.Návrh biologickej časti ČOV - primárne dosadzovanie (dotácia 0/1)
9.Návrh biologickej časti ČOV - aktivačné čistenie (dotácia 0/1)
10.Návrh biologickej časti ČOV - reaktory SBR a obehová aktivácia (dotácia 0/1)
11.Dosadzovacie nádrže (dotácia 0/1)
12.Alternatívne spôsoby čistenia - biologické rybníky a nárastové systémy (dotácia 0/1)
13.Alternatívne spôsoby čistenia - vegetačné koreňové čistiarne a závlaha odpadovými vodami (dotácia 0/1)


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 21. 02. 2019.

Type of output: