Sylabus predmetu Z15-0059-I - Projektovanie malých čistiarní odpadových vôd (FZKI - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0059-I
Názov predmetu:
Projektovanie malých čistiarní odpadových vôd
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
39 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: samostatné riešenie projektu návrhu malej čistiarne odpadových vôd pre zvolenú obec, výpočet prítoku množstva odpadových vôd i množstva znečistenia do ČOV a procesy na ich odstránenie.

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie teórii jednotlivých spôsobov odstraňovania znečistenia z odpadových vôd v ČOV. Absolvent predmetu dokáže riešiť návrh mechanického i biologického stupňa ČOV v malých obciach a pozná spôsoby odstraňovania živín z OV. Absolvent bude vedieť aplikovať poznatky z alternatívnych spôsobov čistenia odpadových vôd do konkrétneho návrhu pre obec. Absolvent dokáže spracovať návrh projektu pre schválenie orgánmi ochrany životného prostredia.
Stručná osnova predmetu:
Zdroje znečistenia vôd vo vidieckych oblastiach a z poľnohospodárskej výroby. Technické a právne možnosti čistenia odpadových vôd z lokálnych zdrojov znečistenia. Spôsoby čistenia - biologické, mechanické. Rozdiely s mestskými spôsobmi čistenia - technické, technologické. Podklady pre návrh malej čistiarne odpadových vôd. Možnosti eliminácie N, P, ťažkých kovov a iných škodlivých látok. Návrh čistiarne. Septik, zasakovacie pásy, filtračné polia, umelé mokrade, biologické rybníky, závlahy odpadovými vodami z poľnohospodárstva. Porovnanie riešení. Návrh konkrétnej malej čistiarne pre obec alebo iný malý zdroj odpadových vôd.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Dohányos, M. Koller,J. Strnadová, N,. 2007 Čištění odpadních vod Vydavatelství VŠCHT, 2007
Herle J. Bareš, P. : Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění, STNL, 1990

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 65

ABC
D
E
FX
16,9 %
26,2 %
16,9 %
16,9 %21,5 %1,6 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 21. 2. 2019
Schválil:
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 21. 02. 2019.

Typ výstupu: