Sylabus predmetu Z15-0059-I - Projektovanie malých čistiarní odpadových vôd (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0059-I
Názov predmetu:
Projektovanie malých čistiarní odpadových vôd
Stupeň štúdia:
2.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester: krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
0/3 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Cvičenia 39 hodín
Individuálna práca 65 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná, denná kombinovaná
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: samostatné riešenie projektu návrhu malej čistiarne odpadových vôd pre zvolenú obec, výpočet prítoku množstva odpadových vôd i množstva znečistenia do ČOV a procesy na ich odstránenie.

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie teórii jednotlivých spôsobov odstraňovania znečistenia z odpadových vôd v ČOV. Absolvent predmetu dokáže riešiť návrh mechanického i biologického stupňa ČOV v malých obciach a pozná spôsoby odstraňovania živín z OV. Absolvent bude vedieť aplikovať poznatky z alternatívnych spôsobov čistenia odpadových vôd do konkrétneho návrhu pre obec. Absolvent dokáže spracovať návrh projektu pre schválenie orgánmi ochrany životného prostredia.
 
Stručná osnova predmetu:
Zdroje znečistenia vôd vo vidieckych oblastiach a z poľnohospodárskej výroby. Technické a právne možnosti čistenia odpadových vôd z lokálnych zdrojov znečistenia. Spôsoby čistenia - biologické, mechanické. Rozdiely s mestskými spôsobmi čistenia - technické, technologické. Podklady pre návrh malej čistiarne odpadových vôd. Možnosti eliminácie N, P, ťažkých kovov a iných škodlivých látok. Návrh čistiarne. Septik, zasakovacie pásy, filtračné polia, umelé mokrade, biologické rybníky, závlahy odpadovými vodami z poľnohospodárstva. Porovnanie riešení. Návrh konkrétnej malej čistiarne pre obec alebo iný malý zdroj odpadových vôd.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Dohányos, M. Koller,J. Strnadová, N,. 2007 Čištění odpadních vod Vydavatelství VŠCHT, 2007
Herle J. Bareš, P. : Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění, STNL, 1990

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 65

A
B
C
D
E
FX
16,9 %
26,2 %
16,9 %
16,9 %
21,5 %
1,6 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
4. 3. 2020


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 04. 03. 2020.

Typ výstupu: