Sylabus predmetu Z15-0059-I - Projektovanie malých čistiarní odpadových vôd (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
Miesto malých ČOV v infraštruktúre obce (dotácia 0/1)
2.Legislatíva SR o projektovaní malých ČOV (dotácia 0/1)
3.
Určenie prítoku odpadových vôd do ČOV (dotácia 0/1)
4.STN pre domové čistiarne odpadových vôd (dotácia 0/1)
5.
STN pre ČOV nad 500 obyvateľov (dotácia 0/1)
6.STN o projektovaní malých ČOV nad 2000 obyvateľov (dotácia 0/1)
7.
Návrh mechanickej časti ČOV - hrablice a lapače piesku (dotácia 0/1)
8.Návrh biologickej časti ČOV - primárne dosadzovanie (dotácia 0/1)
9.
Návrh biologickej časti ČOV - aktivačné čistenie (dotácia 0/1)
10.Návrh biologickej časti ČOV - reaktory SBR a obehová aktivácia (dotácia 0/1)
11.Dosadzovacie nádrže (dotácia 0/1)
12.Alternatívne spôsoby čistenia - biologické rybníky a nárastové systémy (dotácia 0/1)
13.
Alternatívne spôsoby čistenia - vegetačné koreňové čistiarne a závlaha odpadovými vodami (dotácia 0/1)


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: