Sylabus predmetu Z15-0060-I - Projektovanie závlahových systémov (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0060-I
Názov predmetu:
Projektovanie závlahových systémov
Stupeň štúdia: 2.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/4 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Cvičenia 52 hodín
semestrálna práca 20 hodín
individuálna práca 58 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná, denná kombinovaná
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: navrhnutie a kontrola projektu.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent dokáže aplikovať poznatky potrebné k navrhovaniu závlahových systémov v konkrétnej lokalite.
 
Stručná osnova predmetu:
Podklady pre navrhovanie závlah, hydrologické, klimatické, geologické a hydropedologické. Príprava závlahových stavieb, typizácia , dokumentácia stavieb. Investičný zámer. Prípravná dokumentácia, projektová úloha. Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb. Projektovanie pôdnych celkov. Návrh závlahového detailu, návrh rozvodov vody, jeho prietočnej kapacity a nadimenzovanie rúrovej siete. Aplikácia lineárneho programovania pri optimalizácii rúrovej siete. Posúdenie vlastností zavlažovacích zariadení z hľadiska vhodnosti pre rastliny a pôdu. Výkresová časť vykonávacieho projektu, jej realizácia. Možnosti automatizácie prevádzky závlah. Technická správa.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BÁREK, V. Návody na cvičenia zo závlah. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 143 s. ISBN 80-8069-533-4.
JOBBÁGY, J. -- SIMONÍK, J. Zavlažovanie pásovými zavlažovačmi v systéme presného poľnohospodárstva: vedecká monografia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 139 s. ISBN 978-80-552-0201-3.

Odporúčaná:
Benetin, J. a kol.: Závlahy
Huska, D., Bárek, V.: Závlahy - návody nacvičenia

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 89

A
B
C
D
EFX
11,2 %34,8 %31,5 %
16,9 %
5,6 %
0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Viliam Bárek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jakub Fuska, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: