Sylabus predmetu Z15-0060-I - Projektovanie závlahových systémov (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.Rozbor prípravnej a projektovej dokumentácie, zásady honového usporiadania, výber plodín pre pestovanie v závlahových podmienkach, návrhové parametre parciel (dotácia 0/1)
2.
Návrh závlahového detailu, potrebné technické parametre, návrh rúrového rozvodu vody a jeho možnosti (dotácia 0/1)
3.
Dimenzovanie rúrovej siete, špecifický prítok, špecifická dávka, tvorba prietokového diagramu, hydraulické možnosti riešenia problematiky, materiálové a technologické podklady (dotácia 0/1)
4.
Návrh priemerov jednotlivých úsekov hlavnej vetvy, výpočet strát, sklon tlakovej čiary, tlakové pomery v jednotlivých úsekoch hlavnej vetvy (dotácia 0/1)
5.
Aplikácia lineárneho programovania pri optimalizácii rúrovej siete, cenová kalkulácia prevádzkových a zriaďovacích nákladov a jej zohľadnenie pri optimalizácii závlahovej sústavy, príprava podkladov pre počítačové spracovanie (dotácia 0/1)
6.Vzorový pozdĺžny profil, grafická interpretácia hydraulických výsledkov dimenzovania hlavnej a vybranej bočnej vetvy rúrového rozvodu vody (dotácia 0/1)
7.Pozdĺžny profil hlavnej vetvy, minimálne hĺbky uloženia trubnej siete v rôznych prevádzkových podmienkach, horizontálne trasovanie. Kreslenie kladačskej schémy (dotácia 0/1)
8.
Hydraulický návrh čerpacej stanice, usporiadanie čerpadiel, výkonové parametre, stavebná a strojnotechnologická časť čerpacej stanice (dotácia 0/1)
9.
Prevádzkový diagram čerpacej stanice, prevádzkové podmienky čerpadiel. Automatika čerpacej stanice, prevádzkový diagram závlahovej sústavy (dotácia 0/1)
10.
Navrhovanie protirázovej ochrany čerpacích staníc a závlahových sietí, elektrotechnologická časť závlahových čerpacích staníc (dotácia 0/1)
11.
Optimalizácia - návrh závlahovej siete lineárnym programovaním, vlastné riešenie na PC pomocou programu STATGRAPHI (dotácia 0/1)
12.
Technická správa, jej členenie a obsah jednotlivých častí, písanie technickej správy pre navrhovanú závlahovú sústavu (dotácia 0/1)
13.
Kompletizácia projektovej dokumentácie, farebné značenie návrhového stavu v projektovej dokumentácii (dotácia 0/1)


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: