Sylabus predmetu Z15-0063-B - Voda v záhradách a parkoch (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.Projektový návrh závlahy rodinnej záhrady, verejnej zelene prípadne športovej plochy. Návrh bude obsahovať jednotlivé časti do úrovne vykonávacieho projektu, vrátane rozpočtu a technickej správy. (dotácia 12/26)
 
a.1. Definovanie základných pojmom (hydraulika v potrubí, hydrostatický a hydrodynamický tlak, tlakové straty), závlahový detajl
b.2. Výber záujmového územia (súkromnej záhrady, verejnej alebo športovej plochy) a získanie vstupných informácií
c.3. Vykreslenie záujmového územia s potrebnými prvkami (hranice pozemku, vstupy na pozemok, spevnené plochy, trávnaté plocha, solitérne stromy a záhony). Rozvrhnutie jednotlivých zavlažovaných plôch parcely
d.4. Základné pravidlá výberu postrekovačov, rozstrekovčov a trysiek. Spon postrekovačov a pravidlá ich rozmiestnenia a prekrytia
e.5. Výber vhodných typov postrekovačov podľa parametrov a ich rozmiestnenie.
f.6. Výber vhodného mikrozávlahového systému v záhonoch.
g.7. Rozdelenie postrekovačov do sekcií, zoskupenie sekcií a umiestnenie ventilových šachtíc
h.8. Návrh a optimalizácia potrubných rozvodov
i.9. Umiestnenie ovládacej jednotky a riadiacich senzorov
j.10. Prietokový diagram, dimenzovanie potrubia a výpočet tlakových pomerov v sústave
k.11. Návrh čerpacej sústavy a filtrácie
l.12. Rozpočet (vyčíslenie jednotlivých položiek v rámci závlahového systému)
m.13. Výsledný projekt a jeho grafická prezentácia


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: