Sylabus predmetu Z15-0062-I - Úpravy a revitalizácie tokov (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0062-I
Názov predmetu: Úpravy a revitalizácie tokov
Stupeň štúdia: 2.
Garant: prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Odporúčaný semester: krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 26 hodín
Cvičenia 26 hodín
Individuálna práca 104 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná, denná kombinovaná
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: Vypracovanie zadaní a projektu úpravy toku.

Skúška: Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Oboznámiť poslucháčov s teoretickými základmi a princípmi úprav a revitalizácií vodných tokov. Získanie poznatkov umožňujúcich vypracovať projekt úpravy toku.
 
Stručná osnova predmetu:
Ciele a princípy úprav a revitalizácií vodných tokov. Účel úprav tokov. Hydrologická bilancia územia. Odtokový režim vodných tokov. Fluviálne geomorfologické procesy. Zákonitosti prirodzeného vývoja korýt vodných tokov. Návrh trasy, pozdĺžneho profilu a priečneho profilu koryta vodného toku. Posúdenie stability koryta. Návrh opevnenia. Návrh sprievodnej vegetácie. Protipovodňové opatrenia. Zásady návrhu revitalizácie tokov. Situovanie a dimenzovanie revitalizačných objektov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
HALAJ, Peter. Revitalizácia vodných tokov : Pre študentov SPU. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 200 s. ISBN 80-8069-424-9.
MACURA, Viliam - HALAJ, Peter. Úpravy a revitalizácie vodných tokov. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2013. 228 s. ISBN 978-80-227-3925-2
STN 75 2102 Úpravy riek a potokov

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 184

ABCDEFX
16,8 %13,0 %21,7 %19,0 %28,3 %1,2 %
Vyučujúci : prof. Ing. Peter Halaj, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Martin Manina (cvičiaci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: