Sylabus predmetu Z15-0062-I - Úpravy a revitalizácie tokov (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.Prednáška: ÚVOD DO PROBLEMATIKY REVITALIZÁCIE VODNÝCH TOKOV (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Hydraulika otvorených korýt vodných tokov - výpočet hydraulických a geometrických parametrov koryta

2.Prednáška: POVODIA A RIEČNE SIETE (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Splaveniny vo vodných tokoch - výpočet charakteristík splaveninovej zmesi - výpočet kompenzačného sklonu

3.Prednáška: HYDROLÓGIA RIEČNYCH SYSTÉMOV (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Prietoký režim vodných tokov - výpočet m-denných prietokov

4.Prednáška: MORFOLOGICKÉ PROCESY VO VODNÝCH TOKOCH (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Návrh trasy toku

5.Prednáška: KLASIFIKÁCIA PRIRODZENÝCH VODNÝCH TOKOV (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Pozdĺžny profil - vypracovanie pozdžneho profilu vodného toku

6.Prednáška:NÁVRH ÚPRAVY TRASY TOKU A POZDĹŽNEHO PROFILU (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Priečny profil - zostrojenie priečnych profilov koryta

7.Prednáška: NÁVRH PRIEČNEHO PROFILU A POSÚDENIE STABILITY KORYTA TOKU (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Posúdenie kapacity prietokového profilu

8.Prednáška: OPEVNENIE KORYTA TOKU (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Prietoková kapacita koryta

9.Prednáška: ÚPRAVNÉ OPATRENIA NA VODNÝCH TOKOCH (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Návrh úprav prietokového profilu

10.Prednáška: REVITALIZAČNÉ OPATRENIA NA VODNÝCH TOKOCH (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Návrh úprav pôdorysného tvaru koryta vodného toku podľa rovníc hydraulickej geometrie

11.Prednáška: SPRIEVODNÁ VEGETÁCIA VODNÝCH TOKOV (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Návrh vlnitej kynety a úprava prietokového profilu kanalizovaného vodného toku

12.Prednáška: POSTUP PRI REVITALIZÁCII VODNÝCH TOKOV (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Návrh sprievodnej vegetácie vodného toku, návrh vegetačných filtračných pásov

13.Prednáška: PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA NA TOKOCH A ÚDRŽBA TOKOV (dotácia 1/1)
 
a.Cvičenie: Prípadová štúdia - identifikácia problémov upraveného vodného toku, zápočet


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: