Sylabus predmetu PHD_Z068_N - Hodnotenie kvality a kvantity vôd (FZKI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Zhrnutie poznatkov z problematiky úpravy zásob vôd v krajine vodnými stavbami. Spôsoby hodnotenia povrchových a podzemných vôd podľa RSV 2000/60/ES a praktická aplikácia v SR. Biologické hodnotenie vôd. Hodnotenie kvality je spojené s dostatkom množstva vody pre krajinu a spoločnosť. Pre praktické hodnotenie konkrétnej oblasti je potrebné individuálne zhodnotenie podľa doporučených metodík. Oboznámenie s možnými postupmi pre komplexné hodnotenie vôd.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: