Sylabus predmetu PHD_Z068_N - Hodnotenie kvality a kvantity vôd (FZKI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
PHD_Z068_N
Názov predmetu:
Hodnotenie kvality a kvantity vôd
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
krajinné inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
krajinné inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
spracovanie návrhu riešenia na zadané podklady
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.

Výsledky vzdelávania:
Prehĺbenie poznatkov o vzájomnom súvise využívania vôd a kvality vôd a ich dostatku v krajine a spoločnosti. Voda po použití v poľnohospodárskej krajine a urbánnych územiach mení kvalitu aj dostupné množstvo. Oboznámenie s postupmi na modelovanie zmien.
Stručná osnova predmetu:
Zhrnutie poznatkov z problematiky úpravy zásob vôd v krajine vodnými stavbami. Spôsoby hodnotenia povrchových a podzemných vôd podľa RSV 2000/60/ES a praktická aplikácia v SR. Biologické hodnotenie vôd. Hodnotenie kvality je spojené s dostatkom množstva vody pre krajinu a spoločnosť. Pre praktické hodnotenie konkrétnej oblasti je potrebné individuálne zhodnotenie podľa doporučených metodík. Oboznámenie s možnými postupmi pre komplexné hodnotenie vôd.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Calder, I.R. 2004, The Blue Revolution, Land Use and Integrated Water Resources Management, Earthscan 2004
Jurík, Ľ. - Vodné stavby. 2. vyd. Nitra : SPU v Nitre, 2013. 196 s. ISBN 978-80-552-0963-0
Krejčí a kol. - Odvodnění urbanizovaných území , Noel Brno, 2002
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva,

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

A
B
C
D
E
FX
100,0 %0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: