Course syllabus 213Z403 - CAD projektovanie v krajinnom inžinierstve (FZKI - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
213Z403
Názov predmetu:
CAD projektovanie v krajinnom inžinierstve
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne / 15 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
praktická skúška
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže riešiť v prostredí CAD základné grafické úlohy spojené s krajinným inžinierstvom ako je vypracovanie výkresov projektovej dokumentácie a úprava existujúcej výkresovej dokumentácie.
Stručná osnova predmetu:
užívateľské prostredie a systémové nastavenia softvéru AutoCAD,
práca s hladinami, nástroje kreslenia, nástroje editovania, kótovanie,
práca s textom, práca s externými referenciami, nastavenia stránok (layoutov),
práca s pôvodnou dokumentáciou a tvorba projektovej dokumentácie v CAD prostredí
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FUSKA, J. -- KUBINSKÝ, D. CAD projektovanie v krajinnom inžinierstve. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), ISBN 978-80-552-1731-4. URL: http://ves.uniag.sk/files/pdf/qem1kbr26uu9o78g5kp4k8bm7ey2bm.pdf.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 112

ABC
D
EFX
52,7 %
19,6 %
13,4 %
8,9 %
5,4 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Jakub Fuska, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
6. 3. 2019
Schválil:
Ing. Jakub Fuska, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 06. 03. 2019.

Type of output: