Course syllabus Z15-0049-B - Hydromechanika (FZKI - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0049-B
Názov predmetu: Hydromechanika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: vypočítané príklady, aktívna účasť

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky o zákonoch a zákonitostiach hydrostatického pôsobenia kvapaliny na konštrukcie, pochopí princípy spojitosti vodného prúdu a energetickej bilancie prúdiacej kvapaliny. Absolvent predmetu vie riešiť úlohy spojené s prúdením vody v otvorených korytách a potrubiach. Bude schopný riešiť základné úlohy z oblasti hydrauliky podzemnej vody.

Stručná osnova predmetu:
Hydromechanika - základné znalosti o zákonoch a zákonitostiach pokoja a pohybu kvapalín, predovšetkým vody - povrchovej a podzemnej.
Hydrostatika - fyzikálne vlastnosti kvapalín, tlak v kvapaline, tlaková sila na rovinné plochy, plávanie a stabilita plávajúcich telies, relatívny pokoj kvapalín.
Hydrodynamika - základné pojmy a rozdelenie prúdenia, základné zákony hydromechaniky, rovnica spojitosti, Bernoulliho rovnica, merná energia prierezu, hydraulické straty, laminárne a turbulentné prúdenie. Chézyho rovnica, tlakové prúdenie v potrubí, výtok malým a veľkým otvorom, plnenie a vyprázdňovanie nádrží, prepad vody cez priepady, rovnomerné a nerovnomerné prúdenie v otvorených korytách, návrh a riešenie vývaru.
Prúdenie podzemnej vody - základný zákon laminárnej filtrácie, ustálené beztlakové prúdenie podzemnej vody, hydraulický výpočet zvislých záchytných zariadení.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KALETOVÁ, T. Hydromechanika. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 125 s. ISBN 978-80-552-0975-3.

Odporúčaná:
HORNÍKOVÁ, H. Hydromechanika: vybrané kapitoly a príklady. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 136 s. ISBN 80-8069-543-1.
KLOPČEK, A. -- BÁREK, V. Hydromechanika. 2nd vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1999. 226 s. ISBN 80-7137-643-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 218

ABCDEFX
9,2 %11,9 %10,6 %14,2 %38,5 %15,6 %
Vyučujúci : prof. Ing. Peter Halaj, CSc. (zodpovedný za predmet)
Ing. Tatiana Kaletová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Halaj, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Type of output: