Course syllabus Z15-0057-I - Organizácia a rozpočtovanie stavieb (FZKI - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0057-I
Názov predmetu:
Organizácia a rozpočtovanie stavieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: vypracovanie stavebno-technologickej štúdie a rozpočtu stavby.

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Získané poznatky umožnia organizovať a riadiť činnosť vo výstavbe ekologických stavieb a vytvárať rozpočty stavebných objektov.
Stručná osnova predmetu:
Vzájomná väzba technológie, mechanizácie a ekonomiky stavebných prác. Procesy v stavebnej výrobe. Stavebno-technologické projektovanie výstavby. Metódy časového plánovania. Technológia výstavby vybraných typov stavieb. Investičná výstavba a investičná činnosť. Dokumentácia stavieb. Náklady, kalkulácia nákladov a oceňovanie stavebných prác. Tvorba rozpočtov. Technická normalizácia.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
GIBA,M.:Organizácia a rozpočtovanie ekologických stavieb. VaES VŠP Nitra 1985.
KOLÁŘ,A.: Technológia melioračnej výstavby. ES VŠP 1983
MAKÝŠ, O. - MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby. - 2.preprac.vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - 203 s. ISBN 80-227-2265-0
MAKÝŠ, O. - MAKÝŠ, P. Stavenisková prevádzka, zariadenie staveniska: technologický projekt. - 1. vyd. - V Bratislave : STU, 2003. - 203 s. : ISBN 80-227-1847-5 , ,
SKLENÁR,Š., KOLÁŘ, A.: Návody na cvičenia z technológie melioračnej výstavby. ES VŠP 1993

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 181

A
B
C
D
E
FX
8,8 %18,2 %
29,3 %
20,4 %
22,7 %
0,6 %
Vyučujúci :
Ing. Jakub Fuska, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
prof. Ing. Peter Halaj, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Halaj, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Type of output: