Course syllabus Z15-0064-B - Vodné hospodárstvo (FZKI - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0064-B
Názov predmetu: Vodné hospodárstvo
Stupeň štúdia: 1.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 1/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prednášky 13 hodín
Cvičenia 26 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 2 hodíny
Semestrálna práca 15 hodín
Individuálna práca 48 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: test, semestrálny projekt

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie problematike vodného hospodárstva, dokáže riešiť regulovanie odtoku povrchových vôd a ochrana poľnohospodárskej krajiny pred škodlivými účinkami vody, dokáže aplikovať poznatky týkajúce sa zásad racionálneho využívania vodných zdrojov do praxe, dokáže analyzovať rozsiahle údaje o vodných zdrojoch, dokáže identifikovať vplyv melioračných sústav na životné prostredie a negatívne dopady na vodné zdroje.
 
Stručná osnova predmetu:
Vodné hospodárstvo - pojem,cieľ, obsah, význam a postavenie v národnom hospodárstve a životnom prostredí. Vodné zdroje, možnosti ich racionálneho využívania a ich ochrana pred vyčerpaním a znečisťovaním. Regulovanie odtoku povrchových vôd a ochrana poľnohospodárskej krajiny pred škodlivými účinkami vody. Vplyv hydromelioračných sústav na životné prostredie. Organizácia riadenia vodného hospodárstva, legislatívna a technická racionalizácia. Medzinárodné vzťahy a spolupráca vo vodnom hospodárstve.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KALÚZ, K. -- REHÁK, Š. -- HLAVČOVÁ, K. -- SZOLGAY, J. Vodné hospodárstvo krajiny. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010. 315 s. ISBN 978-80-552-0513-7.

Odporúčaná:
POKRÝVKOVÁ, J. -- JURÍK, Ľ. Vodné hospodárstvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. 144 s. ISBN 978-80-552-1929-5

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 286

ABC
D
E
FX
9,4 %14,0 %
19,2 %
24,5 %29,0 %3,9 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP (cvičiaci)
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2019.

Type of output: