Course syllabus Z15-0064-B - Vodné hospodárstvo (FZKI - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.Prednáška: Úvod - vodné hospodárstvo a jeho význam (dotácia 1/1)
 
a.
Cvičenie: Základné pojmy a definície

2.Prednáška: Vodné hospodárstvo a jeho postavenie v národnom hospodárstve (dotácia 1/1)
 
a.
Cvičenie: Štúdia hydrologických pomerov územia

3.
Prednáška: Význam a funkcia vody v biosfére (dotácia 1/1)
 
a.
Cvičenie: Stanovenie disponibilnej vody v povodí

4.
Prednáška: Hospodárenie s vodnými zdrojmi v SR (dotácia 1/1)
 
a.
Cvičenie: Ekologické aspekty vodného hospodárstva

5.
Prednáška: Vodohospodárske bilancovanie (dotácia 1/1)
 
a.
Cvičenie: Štúdia ochrany zdrojov povrchových vôd

6.Prednáška: Legislatíva, medzinárodné vzťahy a medzinárodná spolupráca vo vodnom hospodárstve (dotácia 1/1)
 
a.
Cvičenie: Štúdia ochrany zdrojov podzemných vôd

7.
Cvičenie: Potreba a spotreba vody v národnom hospodárstve (dotácia 0/1)
8.
Cvičenie: Potreba a spotreba vody v poľnohospodárstve (dotácia 0/1)
9.
Cvičenie: Exkurzia - vodné zdroje (podľa počasia) (dotácia 0/1)
10.
Cvičenie: Prognózovanie vo vodnom hospodárstve (dotácia 0/1)
11.
Cvičenie: Majetková ujma v ochranných pásmach (dotácia 0/1)
12.Cvičenie: Legislatívne zabezpečenie vodného hospodárstva (dotácia 0/1)
13.
Cvičenie: Semestrálna previerka vedomostí, zápočet, predtermín skúšky (dotácia 0/1)


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2019.

Type of output: