Course syllabus Z15-0064-B - Vodné hospodárstvo (FZKI - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0064-B
Názov predmetu:
Vodné hospodárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: test, semestrálny projekt

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie problematike vodného hospodárstva, dokáže riešiť regulovanie odtoku povrchových vôd a ochrana poľnohospodárskej krajiny pred škodlivými účinkami vody, dokáže aplikovať poznatky týkajúce sa zásad racionálneho využívania vodných zdrojov do praxe, dokáže analyzovať rozsiahle údaje o vodných zdrojoch, dokáže identifikovať vplyv melioračných sústav na životné prostredie a negatívne dopady na vodné zdroje.
Stručná osnova predmetu:
Vodné hospodárstvo - pojem,cieľ, obsah, význam a postavenie v národnom hospodárstve a životnom prostredí. Vodné zdroje, možnosti ich racionálneho využívania a ich ochrana pred vyčerpaním a znečisťovaním. Regulovanie odtoku povrchových vôd a ochrana poľnohospodárskej krajiny pred škodlivými účinkami vody. Vplyv hydromelioračných sústav na životné prostredie. Organizácia riadenia vodného hospodárstva, legislatívna a technická racionalizácia. Medzinárodné vzťahy a spolupráca vo vodnom hospodárstve.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KALÚZ, K. -- REHÁK, Š. -- HLAVČOVÁ, K. -- SZOLGAY, J. Vodné hospodárstvo krajiny. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010. 315 s. ISBN 978-80-552-0513-7.

Odporúčaná:
POKRÝVKOVÁ, J. -- JURÍK, Ľ. Vodné hospodárstvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. 144 s. ISBN 978-80-552-1929-5

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 288

ABCDEFX
9,4 %
13,9 %
19,1 %
24,7 %29,2 %3,7 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP (cvičiaci)
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2019
Schválil:
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2019.

Type of output: