Course syllabus Z15-0051-B - Kvalita ovzdušia (FZKI - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0051-B
Názov predmetu:
Kvalita ovzdušia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester:
krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: vypracovanie semestrálneho projektu

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie procesu a formám znečistenia ovzdušia, dokáže riešiť a vytvárať rozptylové štúdie o kvalite ovzdušia, dokáže aplikovať poznatky do širokej praxe v oblasti životného prostredia a environmentalistiky, dokáže analyzovať rozsiahli systém údajov o kvalite ovzdušia, dokáže identifikovať negatívne dopady na kvalitu ovzdušia.
Stručná osnova predmetu:
Skleníkový efekt, potenciál otepľovania a okysľovania vzduchu, fytochemická oxidácia, odbúravanie stratosférického ozónu v prízemnej vrstve, žiarenie, odpadové teplo, hluk, modely bilancie škodlivých látok, analýzy vplyvu škodlivých látok, zdroje znečisťovania, bilancia CO2, vzťah a znečistenie vzduchu, smog, príčiny a zdroje, opatrenia proti smogu.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
POKRÝVKOVÁ, J. -- BUDAY, Š. Kvalita ovzdušia. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 109 s. ISBN 978-80-552-1779-6.
KALÚZ, K. -- KALÚZ, P. -- LAMOŠ, T. -- MIŠKOLCIOVÁ, I. -- POKRÝVKOVÁ, J. Poškodzovanie poľnohospodárskej výroby imisiami. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010. 101 s. ISBN 978-80-552-0422-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 175

A
B
C
D
EFX
14,9 %
21,7 %
18,3 %15,4 %28,6 %1,1 %
Vyučujúci :
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2019
Schválil:
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2019.

Type of output: