Sylabus predmetu 541Z501 - Hodnotenie hrozna a vína (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: 541Z501
Názov predmetu: Hodnotenie hrozna a vína
Stupeň štúdia: 1. + 2., 2.
Garant: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Odporúčaný semester: International Master of Horticulture Science - inžiniersky (povinný), 3. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/3 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 0 hodín
Cvičenia 25 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 8 hodín
semestrálna práca 6 hodín
individuálna práca 65 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Čiastková písomná skúška
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentovi poznatky týkajúce sa využitia klasifikačných ukazovateľov uvologického hodnotenia hrozna, teoretických i praktických zručností laboratórneho rozboru muštu a vína. Zvládnutie senzorického hodnotenia vína.
Vzdelávacie výsledky - absolvent predmetu je schopný posúdiť kvalitu hrozna a vína, vykonať základné chemické a senzorické analýzy muštu a vína.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahové, nutričné látky v hrozne, tvorba, akumulácia obsahových látok v procese dozrievania. Požiadavky na stolové hrozno, uvologický rozbor, senzorické hodnotenie stolového hrozna. Posúdenie muštového hrozna, základná chemická analýza muštu. Vplyv kvasného procesu, dokvasovanie, potreba stáčania, sírenia, čírenia a stabilizácie vína na jeho kvalitu. Základná chemická analýza vína, prirodzené a cudzorodé zložky vína. Normy súvisiace s kvalitou hrozna a vína. Senzorické hodnotenie vína.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Kováč, J. a kol.: Spracovanie hrozna. Bratislava: Príroda, 1990. 404 s. ISBN 80-07-00313-4

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 438

ABCDEFX
29,5 %20,1 %18,9 %13,5 %18,0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Štefan Ailer, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Eduard Pintér, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: