Sylabus predmetu 541Z501 - Hodnotenie hrozna a vína (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Význam posudzovania hrozna ako suroviny na výrobu vína, nealkoholických nápojov a ako ovocia na priamy konzum. Tvorba a kumulácia dôležitých obsahových látok v hrozne v procese dozrievania, vplyv rozličných faktorov na priebeh kumulácie. Prezrievanie bobúľ, hnitie bobúľ a ich vplyv na obsahové zloženie a kvalitu muštu a vína.

2.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Metódy pre skúšanie hroznových vín, výklad základných pojmov pre hodnotenie hrozna a vína. Kategorizácia muštového hrozna podľa vinohradníckeho a vinárského zákona. Odbery vzoriek hrozna, mušta a vína. Chyby vznikajúce pri odberoch a rozboroch.

3.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Rozbor stolového hrozna - stanovenie uvologických parametrov, chemického zloženia (cukry, kyseliny), fyzikálne parametre stolového hrozna, hodnotenie vzhľadu stolového hrozna. Posúdenie konzumnej zrelosti. Senzorické hodnotenie stolového hrozna.

4.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Stanovenie zrelosti muštového hrozna, určenie termínu zberu, uvologický rozbor, senzorické posúdenie. Získanie muštu, stanovenie mernej a relatívnej hmotnosti muštov, obsah cukrov a kyselín.

5.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Použitie čistých kultúr kvasiniek - výber vhodnej kultúry podľa jej vlastností. Stanovenie zmien v obsahu cukrov, alkoholu a organických kyselín v priebehu kvasného procesu.

6.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Analýza vína po dokvasení. Stanovenie celkovej sumy organických kyselín titračne.

7.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Analýza vína po dokvasení. Stanovenie obsahu alkoholu vo víne.

8.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Štátny sviatok.

9.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Analýza vína po dokvasení. Stanovenie obsahu cukrov vo víne.

10.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Analýza vína po dokvasení. Stanovenie extraktu vo víne.

11.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Analýza vína po dokvasení. Stanovenie obsahu prchavých kyselín vo víne.

12.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Analýza vína po dokvasení. Stanovenie celkovej a voľnej kyseliny siričitej vo víne.

13.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Mikrobiologické kontrola vína - metódy a jej význam v predchádzaní sekundárnej fermentácie a biologických základov. Senzorické hodnotenie vína. Vplyv rozličných činiteľov na zmyslovú citlivosť degustátorov. Podmienky pre ochutnávanie vína. Bodovacie systémy pri senzorickom hodnotení.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: