Sylabus predmetu 622Z410 - Integrované systémy ovocinárskej výroby (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: 622Z410
Názov predmetu: Integrované systémy ovocinárskej výroby
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Garant: doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Odporúčaný semester: International Master of Horticulture Science - inžiniersky (povinný), 3. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 26 hodín
Cvičenia 26 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 5 hodín
individuálna práca 0 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Profilácia poslucháča na špecialistu na integrované pestovateľské systémy ovocných drevín priamo aplikovateľného do praxe.
 
Stručná osnova predmetu:
Integrované systémy ovocinárskej výroby je predmet, ktorý oboznámi poslucháčov s postupným zavádzaním systémov integrovanej produkcie ovocia do sadov Slovenskej republiky. Zahŕňa problematiku optimálneho pestovania ovocných drevín pri šetrnom prístupe k životnému prostrediu s dôrazom na integrovanú ochranu ovocných drevín proti chorobám a škodcom s využitím automatických meteorologických staníc a softwarových programov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Lánsky, M. a kol. 2005. Integrovaná ochrana ovoce v systému integrované produkce. VŠÚO Holovousy.160 s. ISBN 80-902636-7-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 215

ABCDEFX
6,0 %26,5 %40,0 %19,5 %6,0 %2,0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ján Mezey, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: