Sylabus predmetu 622Z410 - Integrované systémy ovocinárskej výroby (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
622Z410
Názov predmetu:
Integrované systémy ovocinárskej výroby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
International Master of Horticulture Science - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
Profilácia poslucháča na špecialistu na integrované pestovateľské systémy ovocných drevín priamo aplikovateľného do praxe.
Stručná osnova predmetu:
Integrované systémy ovocinárskej výroby je predmet, ktorý oboznámi poslucháčov s postupným zavádzaním systémov integrovanej produkcie ovocia do sadov Slovenskej republiky. Zahŕňa problematiku optimálneho pestovania ovocných drevín pri šetrnom prístupe k životnému prostrediu s dôrazom na integrovanú ochranu ovocných drevín proti chorobám a škodcom s využitím automatických meteorologických staníc a softwarových programov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Lánsky, M. a kol. 2005. Integrovaná ochrana ovoce v systému integrované produkce. VŠÚO Holovousy.160 s. ISBN 80-902636-7-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 215

A
B
CD
E
FX
6,0 %
26,5 %
40,0 %
20,0 %6,0 %
1,5 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Ján Mezey, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Ján Mezey, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: