Sylabus predmetu 813Z125 - Ovocie a zelenina v prevencii a liečbe ochorení ľudí (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: 813Z125
Názov predmetu: Ovocie a zelenina v prevencii a liečbe ochorení ľudí
Stupeň štúdia: 1.
Garant: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 1/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 13 hodín
Cvičenia 26 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 0 hodín
individuálna práca 65 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študenti nadobudnú vedomosti o racionálnej výžive, o obsahových látkach v ovocí a zelenine, o ich vlastnostiach a možnom využití v prevencii a liečbe ochorení.
Vzdelávacie výsledky - Nadobudnuté vedomosti môžu študenti prakticky aplikovať v rámci svojho životného štýlu, prípadne môžu byť nutričnými poradcami pre problematiku racionálnej výživy.
 
Stručná osnova predmetu:
Výživa ľudí, fytochemikálie v ovocí a zelenine a ich využitie; ovocie a zelenina v prevencii a liečbe ochorení; detoxikácia organizmu s využitím ovocných a zeleninových štiav, vývarov a šalátov; ovocné a zeleninové šťavy, vývary a šaláty ako súčasť racionálneho stravovania.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Jedlička, J. Zdravý životný štýl. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 315 strán, ISBN 978-80-552-0295-2
Jedlička,J. 2012. Ovocie a zelenina v prevencii a liečbe ochorení ľudí. VES SPU, 2012, 215 str.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 359

ABCDEFX
60,2 %31,8 %6,7 %1,3 %0 %0 %
Vyučujúci : doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: