Sylabus predmetu Z15-0100-B - Kurz rezu ovocných drevín (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0100-B
Názov predmetu: Kurz rezu ovocných drevín
Stupeň štúdia: 1.
Garant: doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Odporúčaný semester: záhradníctvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 4 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 25 hodín
individuálna práca 23 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: zápočet (2 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa zápočet po absolvovaní teoretickej a praktickej časti predmetu a po preukázaní schopnosti využiť poznatky získané v rámci teoretickej časti a samostatnej práce pri realizácii rezu ovocných drevín
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Poskytnúť praktikantom základné teoretické informácie a praktické zručnosti pri výkone rezu ovocných drevín
Vzdelávacie výsledky - absolvent predmetu ovláda základné a doplnkové spôsoby rezu ovocných drevín, pri ich praktickej realizácii uplatňuje správnu techniku.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné a doplnkové spôsoby rezu ovocných drevín, fyziologické základy rezu ovocných drevín. Praktický výkon rezu ovocných drevín v ovocnom sade.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 86

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: