Sylabus predmetu Z15-0100-B - Kurz rezu ovocných drevín (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0100-B
Názov predmetu:
Kurz rezu ovocných drevín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
2
Odporúčaný semester:
záhradníctvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa zápočet po absolvovaní teoretickej a praktickej časti predmetu a po preukázaní schopnosti využiť poznatky získané v rámci teoretickej časti a samostatnej práce pri realizácii rezu ovocných drevín
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť praktikantom základné teoretické informácie a praktické zručnosti pri výkone rezu ovocných drevín
Vzdelávacie výsledky - absolvent predmetu ovláda základné a doplnkové spôsoby rezu ovocných drevín, pri ich praktickej realizácii uplatňuje správnu techniku.
Stručná osnova predmetu:
Základné a doplnkové spôsoby rezu ovocných drevín, fyziologické základy rezu ovocných drevín. Praktický výkon rezu ovocných drevín v ovocnom sade.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 119

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: