Sylabus predmetu Z15-0113-B - Vinohradníctvo (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Úvod do disciplíny. Rozmiestnenie vinohradníctva vo svete. Súčasný stav a trendy rozvoja vinohradníctva. Zákon o vinohradníctve a vinárstve
b.Cvičenie: Základné pojmy vo vinohradníctve. História vinohradníctva. Národohospodársky význam a jeho súčasný stav u nás.

2.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Vplyv abiotických a biotických ekologických faktorov na vinič hroznorodý. Rajonizácia viniča hroznorodého na Slovensku. rozdelenie vinohradníckych plôch , vinohradnícke oblasti na Slovensku.
b.Cvičenie: Systematika viniča hroznorodého /Vitis vinifera L./. - čeľaď Vitaceae, rod Vitis. Geograficko-ekologické skupiny Vitis vinifera ssp. sativa.

3.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Rozmnožovanie viniča hroznorodého - spôsoby rozmnožovania. Podpníkový vinič - pôvod a odrody používané na Slovensku.
b.Cvičenie: Anatomická a morfologická stavba podzemných a nadzemných orgánov viničového kra. Priebeh jednotlivých fenofáz viniča hroznorodého v našich podmienkach.

4.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Výroba viničových štepov - zásady výroby množiteľského materiálu, požiadavky na kvalitu, kontrola
b.Cvičenie: Pestovanie podpníkového viniča zakladanie podpníkových vinohradov, ošetrovanie a zber.

5.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Prípravné práce a podmienky na budovanie nových vinohradov. Základná predvýsadbová príprava pozemku.
b.Cvičenie: Spôsoby vrúbľovania viniča, technologický postup. Stratifikácia , škôlkovanie, práce vo viničovej škôlke.

6.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Organizácia porastu viniča hroznorodého. Pestovateľský spon a spôsob vedenia v rôznych agroekologických podmienkach.
b.Cvičenie: Vysádzanie viniča - spôsoby vysádzania, ošetrovanie viničových krov v prvých rokoch do nástupu rodivosti.

7.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Rez viniča hroznorodého - biologické princípy rezu viniča , typy rezu, zaťaženie viniča rezom.
b.Cvičenie: Vedenie viniča hroznorodého - rozdelenie a popis pestovateľských tvarov a vedení. Čiastková skúška 40 b.

8.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Nároky viniča hroznorodého na výživu a hnojenie, chyby a nedostatky vo výžive, fyziologické poruchy a možnosti ich odstránenia.
b.Cvičenie: Technologický postup pri reze viniča, organizácia rezu a kontrola kvality.

9.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Ochrana viniča hroznorodého proti chorobám a škodcom - rozdelenie chorôb a škodcov. Virózy na viniči, ich škodlivosť a ozdravovanie viniča. Najvážnejší škodcovia , možnosti biologického boja pri ochrane viniča.
b.Cvičenie: Predvýsadbové hnojenie pôdy - úprava hladiny živín, vápnenie, organické hnojenie. Systémy hnojenia mladých a rodiacich vinohradov.

10.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Ošetrovanie pôdy vo vinohradoch, systémy obrábania, trendy zazeleňovania vinohradov. Význam a využitie zavlažovania viniča.
b.Cvičenie: Peronospóra viniča, múčnatka viniča, pleseň sivá - podmienky výskytu, škodlivosť, zásady úspešnej ochrany.

11.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Zelené a ostatné práce vo vinohradoch. Zber hrozna - dozrievanie, stupne zrelosti, termín a spôsoby zberu.

12.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Zápočet


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: