Sylabus predmetu Z15-0113-B - Vinohradníctvo (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0113-B
Názov predmetu: Vinohradníctvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: záhradníctvo - bakalársky (povinný), 4. semester
záhradníctvo - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnutie komplexných teoretických a praktických vedomosti o pestovaní viniča hroznorodého v podmienkach SR.

Výsledky vzdelávania: Absolvent predmetu využije podrobné znalosti z technológie pestovania so zameraním na zvyšovanie kvality produkcie a ekologizácie pestovania.
Stručná osnova predmetu:
História a rozmiestnenie vinohradníckej výroby vo svete a na Slovensku. Národohospodársky význam vinohradníctva. Systematika, biológia viniča hroznorodého, rast a vývin viniča. Abiotické a biotické činitele v pestovaní. Rozmnožovanie viniča, výroba viničových štepov. Výstavba vinohradov. Technológia pestovania viniča - rez a vedenie viniča, obrábanie pôdy, hnojenie, zavlažovanie a ochrana viniča. Zber hrozna. Sortiment odrôd viniča hroznorodého pestovaných u nás.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bernáth, S.: Vinohradníctvo. SPU Nitra, 2008. ISBN 978-80-552-0150-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 132

ABCDEFX
6,1 %9,1 %17,4 %18,2 %47,7 %1,5 %
Vyučujúci : doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Eduard Pintér, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: