Sylabus predmetu Z15-0143-I - CAD v záhradnej a krajinnej tvorbe (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: Z15-0143-I
Názov predmetu:
CAD v záhradnej a krajinnej tvorbe
Stupeň štúdia: 2.
Garant:
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
biotechnika parkových a krajinných úprav - inžiniersky (povinný), 3. semester
biotechnika parkových a krajinných úprav - inžiniersky (povinný), 3. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
1/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prednášky 13 hodín
Cvičenia 26 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 6 hodín
semestrálna práca 20 hodín
individuálna práca 39 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná, denná kombinovaná
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: Vypracovaný grafický návrh špecializovanej zelene a konceptuálny model krajiny (podľa zadania).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Hlavným cieľom predmetu je naučiť absolventov efektívne pracovať s aplikačným programovým vybavením zameraným na využívanie informačných technológií v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet "CAD v záhradnej a krajinnej tvorbe" je aplikovanou disciplínou, ktorej obsahová náplň je zameraná na využívanie výpočtovej techniky v oblasti záhradnej a krajinnej tvorby. Predmet je založený na aplikácii vektorového graf. editora EAGLEPOINT/VectorWorkx-Landmark a vlastný výukový proces sa delí na 2. fázy. V 1.fáze sa poslucháč naučí pracovať s 2-rozmerným priestorom a vytvárať pôdorysnú dokumentáciu (výkresy sadovníckeho kreslenia)s efektívnymi (automatizovanými) prvkami projektovania (databáza rastlín, automatizované výkazy výmer, atď. Po tejto fáze nasleduje proces priestorového modelovania a vizualizácie vytvorených priestorových objektových kompozícií. Na vytvorený model sa v poslednej fáze aplikujú vizualizačné techniky s cieľom dosiahnuť adekvátny grafický výstup pre príslušnú úroveň detailu.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
- manuály k software "EAGLE-POINT" (formát PDF)
Ervin S., Hasbrouck H.: Landscape Modeling Digital Techniques for Landscape Visualization, McGraw-Hill Professional Architecture Series (c) 2001 ISBN: 0-07-135745-9 ,

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 217

AB
C
D
E
FX
21,2 %
10,6 %
20,3 %
18,9 %
28,1 %
0,9 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: