Sylabus predmetu Z15-0179-I - Komplexný ateliér (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0179-I
Názov predmetu: Komplexný ateliér
Stupeň štúdia: 2.
Garant: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/5 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 0 hodín
Cvičenia 5 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 65 hodín
individuálna práca 86 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentácia návrhov a odporúčania, Kritiky za účasti členov KZKA
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov programu Záhradná a krajinná architektúra spracovať kompletnú výkresovú dokumentáciu stavebného objektu „Sadovnícke a krajinárske úpravy“ pre všetky úrovne stavebného konania (projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie).
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet nadväzuje na predmet Tvorba verejných a rekreačných priestorov v urbanizovanom prostredí ako aj predmety ateliérovej tvorby, ktoré sú náplňou študijného programu Záhradná a krajinná architektúra v II. stupni štúdia. Postupnými krokmi spracovávanie projektovej dokumentácie po spracovanie štúdie návrhu a vypracovanie projektu. Na výučbe predmetu budú participovať učitelia katedry -školitelia záverečných prác študentov končiacich v danom akademickom roku, a to a základe vopred stanoveného časového harmonogramu s gestorujúcim pedagógom
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Jodidio, P., 2012: Landscape Architecture now. Taschen, ISBN: 978-3-8365-3676-9, 480 p.
Neufert P., Neff L: Dobrý projekt - správna stavba, Jaga Bratislava, 2004
Otruba, I., 2005: Záhradní architektura. Tvorba zahrad a parků. Vyd. ERA, Šlapanice, 355 s.
Supuka, J., Feriancová Ľ. a kol., 2008: Vegetačné štruktúry v sídlach : parky a záhrady - 1. vyd. - Nitra : SPU v Nitre, ISBN 978-80-552-0067-5, 499 s.
Van Uffelen, Ch., 2010: 1000x Landscape architecture. Braun, Publishing AG, ISBN: 978-3-03768-059-9, 1023p.
Zimmermann, A.: Constructing landscape, materials, techniques, structural components, Birkhause, Germany, 2009 ISBN 978-7643-8600-9, 533s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 27

ABCDEFX
88,9 %3,7 %7,4 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Mária Bihuňová, PhD. (cvičiaci)
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD. (cvičiaci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Roman Flóriš, PhD. (cvičiaci)
Ing. Denisa Halajová, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. (cvičiaci)
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. (cvičiaci)
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. (cvičiaci)
Ing. Martina Verešová, PhD. (cvičiaci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: