Sylabus predmetu Z15-0179-I - Komplexný ateliér (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0179-I
Názov predmetu:
Komplexný ateliér
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentácia návrhov a odporúčania, Kritiky za účasti členov KZKA
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov programu Záhradná a krajinná architektúra spracovať kompletnú výkresovú dokumentáciu stavebného objektu „Sadovnícke a krajinárske úpravy“ pre všetky úrovne stavebného konania (projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie).
Stručná osnova predmetu:
Predmet nadväzuje na predmet Tvorba verejných a rekreačných priestorov v urbanizovanom prostredí ako aj predmety ateliérovej tvorby, ktoré sú náplňou študijného programu Záhradná a krajinná architektúra v II. stupni štúdia. Postupnými krokmi spracovávanie projektovej dokumentácie po spracovanie štúdie návrhu a vypracovanie projektu. Na výučbe predmetu budú participovať učitelia katedry -školitelia záverečných prác študentov končiacich v danom akademickom roku, a to a základe vopred stanoveného časového harmonogramu s gestorujúcim pedagógom
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Jodidio, P., 2012: Landscape Architecture now. Taschen, ISBN: 978-3-8365-3676-9, 480 p.
Neufert P., Neff L: Dobrý projekt - správna stavba, Jaga Bratislava, 2004
Otruba, I., 2005: Záhradní architektura. Tvorba zahrad a parků. Vyd. ERA, Šlapanice, 355 s.
Supuka, J., Feriancová Ľ. a kol., 2008: Vegetačné štruktúry v sídlach : parky a záhrady - 1. vyd. - Nitra : SPU v Nitre, ISBN 978-80-552-0067-5, 499 s.
Van Uffelen, Ch., 2010: 1000x Landscape architecture. Braun, Publishing AG, ISBN: 978-3-03768-059-9, 1023p.
Zimmermann, A.: Constructing landscape, materials, techniques, structural components, Birkhause, Germany, 2009 ISBN 978-7643-8600-9, 533s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 27

A
B
CDE
FX
88,9 %3,7 %7,4 %0 %0 %0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: