Sylabus predmetu Z15-0148-I - Krajinárska tvorba (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0148-I
Názov predmetu:
Krajinárska tvorba
Stupeň štúdia:
2.
Garant: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Odporúčaný semester:
krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 6. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prednášky 26 hodín
Cvičenia 26 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 10 hodín
semestrálna práca 40 hodín
individuálna práca 54 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná, denná kombinovaná
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie zadania na úrovni štúdie-riešenie zelene krajinného segmentu.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov, na hodnotenie E najmenej 64 bodov, Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent spozná zásady, prístupy a faktory krajinárskej tvorby. Dreviny ako základný nástroj krajinárskej tvorby, biologicko-ekologickej revitalizácie a kompozično-estetického riešenia krajinného priestoru.
 
Stručná osnova predmetu:
Definícia a obsah tvorby krajiny. Tvorba krajiny v historickom vývoji. Fenomény krajiny, nástroje a prostriedky tvorby krajiny. Tvorba krajiny ako proces racionálneho využívania zeme, premeny, asanácie a revitalizácie krajiny, ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a tvorby estetického krajinného obrazu. Estetika, kompozícia a organizácia priestoru v krajine. Vegetácia ako dominantný nástroj tvorby krajiny. Princípy a zásady v tvorbe lesnej, poľnohospodárskej a urbanizovanej krajiny, cestných komunikácií, vodných plôch a tokov, fariem ,objektov poľnohospodárskej výroby a technických diel v krajine.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bell,S.,2004: Elements of Visual Design in the Landscape. Spon Press, London, 196s.
Gábriš, Ľ. a kol., 1998: Ochrana a tvorba životného prostredia v poľnohospodárstve. VES SPU, Nitra, 461 s.
Horký, J. Vorel., 1995:Tvorba krajiny. ČVUT, Praha, 211 s.
Jellicoe, G., Jellicoe, S., 1997: The Landscape of Man. Thames and Hudson, London, 240 s.
Patterson, G.,1992: Lowland Landscape Design. HMSO, London, 55s.
Salašová, A. a kol., 2014: Nauka o krajině II. Vyd. MENDELU, Brno, 248 s. ISBN 978-80-7509-186-4.
Supuka, J., Feriancová, Ľ., Schlampová, T., Jančura, P., 2008: Krajinárska tvorba. Vyd. SPU, Nitra, 256 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 150

A
BCD
E
FX
29,3 %
28,7 %
17,3 %
18,0 %
6,7 %0 %
Vyučujúci :
Ing. Denis Bechera (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
25. 3. 2020


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 03. 2020.

Typ výstupu: