Sylabus predmetu Z15-0148-I - Krajinárska tvorba (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.Definovanie a obsah tvorby krajiny. (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Obsah tvorby krajiny ako filozofického a metodického prístupu k riešeniu ekologických a socio-ekonomických otázok krajiny. Formy vplyvov a premeny krajiny v dôsledku socio-ekonomickej činnosti človeka. Tvorba krajiny ako odraz alternatívnych foriem využívania zeme v historickom vývoji.
b.Cvičenie: Procesy osídľovania a využívania zeme a ich vplyvy na zmeny krajiny, reprezentatívne ľudské kultúry.

2.
Krajina a ľudské kultúry. (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Ľudské kultúry a civilizácie, ich spoločensko-ekonomické formácie ako základný atribút diferencovaných vplyvov a premien v krajine. Historické krajinné štruktúry.
b.
Cvičenie: Kultúry Ázie a Ďalekého východu, kultúry Blízkeho východu, antické krajiny, stredovek, novovek - formy využívania zeme a premeny krajiny. Historický vývoj a premeny krajiny Slovenska. Osídľovanie a formy využívania zeme, sociekonomické vplyvy na krajinu a jej premeny.

3.Historický vývoj tvorby krajiny.. (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Záhrady a parky v historickom a slohovom vývoji v reprezentatívnych civilizačných kultúrach. Prechod záhradného umenia do krajinného priestoru. Aranžované typy krajiny v historickom vývoji. Znaky gotickej, barokovej a anglickej krajiny. Priemyselná revolúcia a zmeny v krajine. Od tvorivého prístupu k multispektrálnej exploatácii, prechod do filozofie LANDEP, NECONET, TUR a obnovu vidieka.
b.
Cvičenie: Od záhrad do krajiny. Vývoj teoretických prístupov a praktická realizácia cieľavedomej tvorby krajiny. Praktické príklady a ukážky zo svetových trendov a z podmienok Slovenska.

4.
Faktory a prostriedky tvorby krajiny. (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Geografické, biologicko- ekologické, technicko-ekonomické a sociálne aspekty tvorby krajiny. Systémové hľadisko nástrojov a prostriedkov pre tvorbu krajiny - abioprvky, bioprvky a antropoprvky.
b.
Cvičenie: Novodobé trendy, medzinárodná aktivita, národné projekty a legislatíva súvisiaca s tvorbou krajiny. Filozofia trvalo udržateľného rozvoja, európska konvencia o kultúrnej krajine (EDOK), regionalizácia kultúrnej krajiny.

5.
Kompozičné a estetické aspekty tvorby krajiny. (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Kompozičné prvky a ich charakteristika, organizácia priestoru. Estetické zákonnosti v tvorbe krajiny. Posudzovanie vzťahov medzi kompozičnými a utilitárnymi hodnotami a funkciami v krajine. Strety záujmov a východiská.
b.
Cvičenie: Priestorovo-kompozičné aspekty krajiny. Metódy pôdorysnej a panoramatickej evalvácie krajiny.

6.
Krajina v holistickom prístupe, krajinný obraz. (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Dynamické a statické znaky vývoja krajiny. Krajinná scenéria, krajinný obraz, krajinný ráz. Kultúra a percepcia krajiny - definovanie a zásadný obsah. Regionálne kultúrne typy krajiny.
b.
Cvičenie: Praktická interpretácia krajinných vedút. Fotografia ako nástroj interpretácie panorám krajiny. Prekresľovanie fotografie do vedút krajiny.

7.
Hodnotenie krajiny podľa mierky a veľkosti územia, krajinárska návrhy. (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Znaky krajinného rámca, vonkajší obraz sídla, hodnotenie vnútorného obrazu sídla podľa diferenčných znakov. Stanovenie cieľov a postupov v tvorbe krajiny. Analýza stavu krajiny, syntéza a krajinárske návrhy.
b.Cvičenie: Analýza a návrh krajinného obrazu. Analýza dominánt, pozitívnych a negatívnych prvkov a znakov súčasnej krajinnej štruktúry.

8.
Vegetácia ako dominantný nástroj tvorby krajiny, vegetačné štruktúry v krajine. (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Znaky a vlastnosti vegetácie ako nástroja tvorby krajiny. Prírodné, prirodzené a kultúrne formácie vegetácie v krajine. Nelesná drevinová vegetácia (NDV), funkčná, plošná a priestorová štruktúra. NDV ako súčasť zelenej infraštruktúry a ekologickej siete v krajine. Dendrologické aspekty tvorby poľnohospodárskej krajiny.
b.
Cvičenie: Návrh priestorovej a obsahovej štruktúry vybraného typu vegetačnej formácie v krajine z možností: vodný tok, vodná plocha, cestná komunikácia, železničný úsek, časť rekreačného centra, vetrolam, zásakový pás, priemyselný areál v krajine.

9.
Zásady tvorby vegetačných štruktúr urbanizovanej krajiny. (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Historicko-vývojové trendy tvorby vegetačných štruktúr v urbanizovanej krajine až po súčasné moderné prístupy. Tvorba plôch zelene priemyselných areálov, parkov, obchodných centier a kontaktných zón miest a dedín. Štandardy vybavenosti miest z hľadiska plôch zelene. Teória a obsah zelenej infraštruktúry mestského a vidieckeho sídla.
b.
Cvičenie: Analýza vegetačnej štruktúry vybraného mestského sídla. Kategorizácia podľa funkcií, formy využívania a priestorovej distribúcie v urbanistickej štruktúre mesta. Ideový návrh tvorby optimálnej vegetačnej štruktúry mesta.

10.
Princípy účelovej tvorby lesnej krajiny. (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Teória a prax estetiky lesa. Faktory estetiky lesa. Tvorba a organizácia priestoru lesov osobitného určenia s rekreačnou, športovou a liečebnou funkciou. Zonácie rekreačných lesov. Dendrologické aspekty tvorby lesnej krajiny.
b.
Cvičenie: Návrh priestorovej a obsahovej štruktúry vybraného rekreačného strediska a jeho rekreačného lesa. Návrh úprav na úrovni štúdie, voliteľný variant.

11.Tvorba poľnohospodárskej krajiny. (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Vývoj a premeny poľnohospodárskej krajiny v procese využívania zeme. Pozitívne a negatívne prejavy. Ciele a obsah tvorby a revitalizácie poľnohospodárskej krajiny. Optimalizácia a organizácia krajinnej štruktúry podľa diferenčných kritérií. Zásady krajinno-architektonickej tvorby fariem a iných poľnohospodárskych výrobných objektov.
b.
Cvičenie: Analýza priestorovej a obsahovej štruktúry vybraného segmentu krajiny s dôrazom na vegetačné formácie a návrh na doplnenie v zmysle optimalizačných kritérií.

12.
Priestorová štruktúra a kompozičné aspekty vegetačných úprav komunikácií v krajine. (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Funkcie, kompozičné prvky a priestorová štruktúra vegetačných úprav komunikácií. Prístupy pre zakladanie vegetačných úprav -- fytocenológia a zmeny podmienok prostredia, ich charakteristika a limitné kritéria. Rastlinná (drevinová) skladba vegetačných úprav podľa funkčných typov komunikácií. Ekologické a environmentálne aspekty vegetačných úprav komunikácií.
b.Cvičenie: Návrh priestorovej a dendrologickej štruktúry vegetačnej formácie pozdĺž cestnej komunikácie, podľa dopravnej kategorizácie. Vegetačné úpravy diaľnic a ich špecifických plôch - križovatky, odpočinkové plochy a pod. Riešenie na úrovni štúdie a projektu.

13.Vegetačné úpravy vodných plôch a vodných tokov. (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška: Kategorizácia vodných tokov a plôch podľa funkčných a utilitárnych hľadísk. Technické a biologické prístupy k vegetačným úpravám vodných plôch a tokov. Funkcie brehových porastov, funkčná zonácia vegetačných úprav a brehových porastov. Dendrologické (fytologické) a priestorovo kompozičné aspekty brehových porastov a priľahlých funkčných plôch.
b.Cvičenie: Analýza súčasného stavu a návrh priestorovej a obsahovej štruktúry vegetačnej formácie pri vybranom vodnom toku alebo vodnej nádrži v krajine.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: